ΙΚΥ: Πρόγραμμα υποτροφιών 289 θέσεων για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα

Το πρόγραμμα υποτροφιών αφορά επιστήμονες στους τομείς των Φυσικών Επιστημών και των Επιστημών Μηχανικού, τις Επιστήμες Ζωής, τις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο, προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών συνολικά διακοσίων ογδόντα εννέα (289) θέσεων σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως 24 διαδοχικούς μήνες.

Το πρόγραμμα υποτροφιών στους επιστημονικούς τομείς: α) Φυσικές Επιστήμες και Επιστήμες Μηχανικού, β) Επιστήμες Ζωής, γ) Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, αφορά την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα, με δυνατότητα εκπόνησης έργου και στα αγγλικά, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως είκοσι τέσσερις (24) διαδοχικούς μήνες με καθαρά μηνιαία τροφεία ύψους χιλίων ογδόντα εννιά ευρώ (1.089,21€). Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και ο συνολικός προϋπολογισμός της για τον α’ κύκλο ανέρχεται στα 7.554.760.56€.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Σία Αναγνωστοπούλου δήλωσε: «Ανταποκρινόμαστε στην ανάγκη για ανάσχεση της εκροής νέων επιστημόνων με το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών που έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση νέων ερευνητών/τριών και την παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της μεταδιδακτορικής έρευνας, με κριτήριο επιλογής την επιστημονική επάρκεια των υποβληθεισών προτάσεων, την καινοτομία και την ανάδειξη του ερευνητικού έργου των νέων επιστημόνων».

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, οι όροι και οι οικονομικές παροχές περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν, χωρίς καμία παράλειψη, και να αποστείλουν το αργότερο έως τις 6 Οκτωβρίου 2016, στη διεύθυνση: Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία, ειδική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, που διατίθεται αποκλειστικά στο διαδικτυακό τόπο www.iky.gr συνοδευόμενη από όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Διαγωνισμών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα 210-3726346, 210-3726394 και 210-3726395 και στα Γραφεία του ΙΚΥ.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ΙΚΥ