Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ): Συνδετικός κρίκος εκπαίδευσης, έρευνας και επιχειρηματικότητας

Σε αυτό το αφιέρωμα:

Η ελληνική συμμετοχή στο ΕΙΤ

Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΙΤ σε ημερίδα της ΓΓΕΤ και του ΕΚΤ

Απονομή των EIT Awards σε καινοτόμους επιστήμονες και επιχειρηματίες στην Ευρώπη

ΕΚΤ – Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) λειτουργεί με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε όλη την Ευρώπη, βασιζόμενο σε μία απλή ιδέα: Διασυνδέοντας την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, και αναπτύσσοντας ένα δίκτυο, με κοινό πρότυπο δράσης, από πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις, δημιούργησε τις "Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας" (Knowledge Innovation Communities, KICs). Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ, οι δραστηριότητες του ΕΙΤ στοχεύουν στη διευκόλυνση της μετάβασης από την ιδέα στο προϊόν και από το εργαστήριο στον καταναλωτή, με προγράμματα για την εκπαίδευση των ερευνητών σε θέματα επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι δραστηριότητες του ΕΙΤ, που αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ολοκλήρωση του "Τριγώνου της Γνώσης" (εκπαίδευση, έρευνα, επιχειρηματικότητα), παρουσιάζονται στο αφιέρωμα αυτού του τεύχους που επιμελήθηκε η Ελίνα Δημητριάδη. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, διοργάνωσε πρόσφατα, σε συνεργασία με τη ΓΓΕΤ, ενημερωτική ημερίδα για τις δράσεις του ΕΙΤ και τις νέες χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρει για ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Σε συνεντεύξεις τους στο περιοδικό, οι εκπρόσωποι του ΕΙΤ Mathea Fammels και Αντώνης Φυσεκίδης παρουσιάζουν την αποστολή του EIT, τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρει, καθώς και τα οφέλη για τους ελληνικούς φορείς από τη συμμετοχή στα προγράμματα του.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) είναι ένα ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2008 με στόχο την ενίσχυση του δυναμικού καινοτομίας της Ευρώπης, ενθαρρύνοντας το επιχειρηματικό ταλέντο και υποστηρίζοντας τις νέες, καινοτόμες ιδέες, από το στάδιο της έρευνας έως την παραγωγή ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας. Με χρηματοδότηση 2,35 δισ. ευρώ από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία, αποστολή του ΕΙΤ είναι:

• Nα συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξή της και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, προωθώντας τις συνέργειες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων
• Να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για την καλλιέργεια και προώθηση της δημιουργικής σκέψης, ώστε να ευδοκιμήσει στην Ευρώπη η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα παγκόσμιας εμβέλειας.

Προκειμένου να υλοποιήσει τους στόχους του, το ΕΙΤ υιοθέτησε μία διαφορετική προσέγγιση μέσω της ενίσχυσης του “Τριγώνου της Γνώσης” (εκπαίδευση, έρευνα, επιχειρηματικότητα), αποτελώντας την πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την ολοκλήρωσή του μέσω της δημιουργίας των "Κοινοτήτων Γνώσης και Καινοτομίας" (Knowledge Innovation Communities-KICs), δηλαδή δυναμικών διασυνοριακών συνεργασιών μεταξύ ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων. Αναλαμβάνοντας δράση για να αντιμετωπιστεί το γνωστό φαινόμενο της "Κοιλάδας του Θανάτου" (η φάση που μεσολαβεί μεταξύ της ερευνητικής δραστηριότητας και της εμπορικής αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, και στην οποία ουσιαστικά "πεθαίνουν" οι περισσότερες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες), το ΕΙΤ πρωτοστατεί στην ενίσχυση της βιώσιμης ευρωπαϊκής ανάπτυξης, μέσα σε ένα δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας.

Μέσω των KICs, το ΕΙΤ αναπτύσσει δράσεις για:
• την εκπαίδευση των ερευνητών σε θέματα επιχειρηματικότητας (μεταπτυχιακές, διδακτορικές σπουδές και προγράμματα επιχειρηματικής κατάρτισης),
• την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων,
• τη δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων (start-up incubation, μεταφορά τεχνολογίας, σύνδεση έρευνας και παραγωγής, βραβεία, επιταχυντές, κ.λπ.).

Στο πλαίσιο του ΕΙΤ λειτουργούν οι ακόλουθες Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας:
• EIT Digital για Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών,  με συμμετοχή οργανισμών από τη Φινλανδία, τη Σουηδία, την Ολλανδία, την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο
• Climate-KIC για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή και την προσαρμογή σε αυτή, με συμμετοχή οργανισμών από τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ελβετία, την Ισπανία και την Ιταλία
• KIC InnoEnergy για θέματα βιώσιμης ενέργειας, με συμμετοχή οργανισμών από την Ισπανία, τη Γαλλία, την Πολωνία, τη Γερμανία, τη Σουηδία, την Πορτογαλία, την Ολλανδία και το Βέλγιο
• EIT Health για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής  των Ευρωπαίων  πολιτών  και τη  βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, με συμμετοχή οργανισμών από τη Σουηδία, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Κάτω Χώρες (κοινό κέντρο Ολλανδίας-Βελγίου)
• EIT Raw Materials για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας, της διαθεσιμότητας και της βιώσιμης χρήσης των πρώτων υλών για την οικονομία και τους πολίτες, με τη συμμετοχή οργανισμών από τη Φινλανδία, τη Σουηδία, την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Γαλλία και την Πολωνία.

Μέσα στο 2016 αναμένεται να λειτουργήσουν (μετά από σχετική προκήρυξη με καταληκτική ημερομηνία 14/7/16), δύο νέα KICs στους τομείς:
• EIT Food: Food4Future - Sustainable Supply Chain from Resources to Consumers. Το "EIT-Τρόφιμα για το μέλλον" αφορά την εξασφάλιση μιας αειφόρου παγκόσμιας αλυσίδας αξίας των τροφίμων, ανθεκτικής στην κλιματική αλλαγή, και
• EIT Manufacturing: Added-value Manufacturing. Το "EIT-Μεταποίηση υψηλής προστιθέμενης αξίας" αφορά την ενίσχυση και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της μεταποιητικής βιομηχανίας της Ευρώπης.

Κάθε KIC λειτουργεί μέσα σε ένα πλαίσιο κόμβων καινοτομίας που ονομάζονται "Κέντρα συστέγασης" (Co-location centres, CLC), τα οποία βρίσκονται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεργάζονται με περιφερειακά κέντρα, έχοντας ως στόχο την ενίσχυση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων τους. Το ΕΙΤ εδρεύει στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία).


Η ελληνική συμμετοχή στο ΕΙΤ  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από τους εκπροσώπους του ΕΙΤ στη σχετική ενημερωτική ημερίδα στην Αθήνα, η συμμετοχή ελληνικών φορέων στα υπάρχοντα 5 KICs είναι αρκετά χαμηλή. Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής μόνο το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συμμετέχει ως εταίρος στο KIC "EIT Raw Materials”. Επιπλέον, ο επιχειρηματικός φορέας Found.ation με έδρα την Αθήνα έχει υπογράψει συμφωνία συνεργασίας με το ΕΙΤ Digital για να λειτουργεί ως στρατηγικός συνεργάτης του στην Ελλάδα, συνδιοργανώνοντας εκπαιδευτικές δράσεις και εκδηλώσεις, με στόχο την ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων, την ταχύτερη πρόσβασή τους στην αγορά και τη σύνδεσή τους με τους επενδυτές. Τέλος, η συμβουλευτική εταιρεία ΚiNNO υποστηρίζει το KIC InnoEnergy στην Ελλάδα και την Κύπρο.


Νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης από το ΕΙΤ σε ημερίδα της ΓΓΕΤ και του ΕΚΤ

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση της ερευνητικής, ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας στην ενημερωτική ημερίδα για ΕΙΤ και τις νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης, που διοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στις 18 Μαρτίου 2016.

Την εκδήλωση χαιρέτησε η Δρ Αλίκη Παππά από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, τονίζοντας τη σημασία της συμμετοχής της Ελλάδας σε νέα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ, όπως το ΕΙΤ, το οποίο απευθύνεται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα και προσφέρει χρηματοδότηση και ευκαιρίες δικτύωσης.

Στη συνέχεια, η Mathea Fammels, επικεφαλής για θέματα πολιτικής και επικοινωνίας του ΕΙΤ, παρουσίασε αναλυτικά την αποστολή, τις δραστηριότητές του και τις δυνατότητες συμμετοχής της ελληνικής κοινότητας στα προγράμματά του. Επιπλέον, τόνισε ότι ανάμεσα στα επιτεύγματα του ΕΙΤ είναι η εξέλιξη των KICs σε ακμάζοντες κόμβους καινοτομίας, καθώς δραστηριοποιούνται σε αυτά περισσότεροι από 24.000 συμμετέχοντες, έχουν αναπτυχθεί περισσότερες από 900 επιχειρηματικές ιδέες, έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 180 startup επιχειρήσεις και έχουν διατεθεί στην αγορά περισσότερα από 140 νέα ή βελτιωμένα προϊόντα.

Η Mathea Fammels έδωσε έμφαση σε όσα προσφέρει στην επιχειρηματική κοινότητα η πρόσβαση στις υποδομές και το δίκτυο των KICs, μεταξύ των οποίων είναι:
• Καθοδήγηση και παροχή συμβουλών για την προετοιμασία και την εφαρμογή των επιχειρηματικών σχεδίων
• Γνωριμία με πιθανούς μελλοντικούς συνεργάτες και νέους πελάτες
• Προβολή του επιχειρησιακού προφίλ μέσω των εταίρων των KICs
• Πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες
• Διερεύνηση νέων αγορών, πέρα από τις εγχώριες
• Θεματική εξειδίκευση
• Προσανατολισμός προς την αγορά
• Μείωση του χρόνου διάθεσης του προϊόντος στην αγορά
• Εγγύτητα σε χρηματοδοτικούς πόρους.

Στη συνέχεια, η Mathea Fammels παρουσίασε τις προκηρύξεις του 2016 για τους τομείς των Τροφίμων (Food4Future) και της Μεταποίησης υψηλής προστιθέμενης αξίας (Added Value Manufacturing), καθώς και τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με σύντομες παρουσιάσεις των ενεργών KICs. Τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες του Climate KIC παρουσίασε ο Mike Cherrett, χαρακτηρίζοντάς το ως τη μεγαλύτερη παγκοσμίως σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα, η οποία έχει διαθέσει χρηματοδότηση ύψους 1,8 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση καίριων προκλήσεων. Τόνισε, δε, τη σημασία του και για την Ελλάδα, δεδομένου του κλίματος της χώρας, παρουσιάζοντας αναλυτικά τις δυνατότητες συμμετοχής που έχει σε νέες προκηρύξεις, όπως: το Climate Launchpad (ένας διαγωνισμός για νέες ιδέες που μπορούν να μετατραπούν σε επιχειρηματικές ευκαιρίες, ο οποίος στην Ελλάδα και την Κύπρο διοργανώνεται από τον οργανισμό Chrysalis Leap), το Journey και το Pioneers into practice, θερινά εκπαιδευτικά προγράμματα σε ευρωπαϊκές πόλεις για φοιτητές και νέους επαγγελματίες, αντίστοιχα, σχετικά για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και το Climathon, ένα hackathon για τη διασύνδεση ζήτησης και προσφοράς στον τομέα της κλιματικής αλλαγής.

Επίσης, έδωσε έμφαση στις δυνατότητες που παρέχει το EIT Regional Innovation Scheme (EIT RIS), δηλαδή το Περιφερειακό Πρόγραμμα Καινοτομίας του EIT, στην Ελλάδα, καθώς είναι ένα εξωστρεφές πρόγραμμα με στόχο να βοηθήσει όλο και περισσότερους φορείς από ολόκληρη την Ευρώπη να επωφεληθούν και να συμμετάσχουν στο ΕΙΤ. Όπως τόνισε ο Mike Cherrett, στο Climate KIC υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον να ξεκινήσει διάλογος και συνεργασία με την Ελλάδα μέσω του RIS με εταίρους σε εθνικό, περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο που ενδιαφέρονται για την εύρεση λύσεων για ένα μέλλον με προσαρμοστικότητα στην κλιματική αλλαγή και τη δημιουργία συνεργειών και άντλησης χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και τις Στρατηγικές Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) για έναν "πράσινο" αντίκτυπο.

Συνεχίζοντας, ο Fabio Pianesi παρουσίασε το EIT Digital που περιλαμβάνει μερικά από τα καλύτερα ερευνητικά κέντρα και καινοτόμες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ευρώπη, έχει δημιουργήσει δικά του αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον τομέα, διασυνδέοντάς τα με διακεκριμένα οικοσυστήματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας και έχει τελικό στόχο την εξεύρεση λύσεων σε στρατηγικούς τομείς για την Ευρώπη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της και τη διάθεση προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Όσον αφορά τη συμμετοχή της Ελλάδας, αξίζει να σημειωθεί ότι στην περυσινή προκήρυξη του Arise Europe, ενός προγράμματος του ΕΙΤ για την τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης σε χώρες όπου το ΕΙΤ δεν έχει ακόμα δραστηριοποιηθεί ενεργά και αφορούσε στη συνεργασία με Κέντρα και Επιταχυντές Καινοτομίας από όλη την Ευρώπη, το ΕΙΤ δέχθηκε 43 αιτήσεις από 13 χώρες, εκ των οποίων επιλέχθηκαν 6 νέοι φορείς. Ανάμεσά τους ήταν και το Found.ation, ένας επιχειρηματικός φορέας με βάση στην Αθήνα που, στο πλαίσιο αυτό, ανέλαβε τη συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων και co-branded εκδηλώσεων για την ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων, την ταχύτερη πρόσβασή τους στην ευρωπαϊκή αγορά και τη σύνδεσή τους με επενδυτές. Επιπλέον, ο Fabio Pianesi έδωσε έμφαση στη δυνατότητα συμμετοχής ελληνικών πανεπιστημίων στα εκπαιδευτικά προγράμματα του EIT Digital σχετικά με την επιχειρηματικότητα, με στόχο την τοπική προώθηση του μεικτού εκπαιδευτικού μοντέλου που έχει υιοθετήσει το ΕΙΤ και την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας.

Η Celine Jullien παρουσίασε το KIC InnoEnergy, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη της ΕΕ για τους 10 κορυφαίους καινοτόμους οργανισμούς στην Ευρώπη και έχει δημιουργήσει νέες αγορές και θέσεις εργασίας στον τομέα της Βιώσιμης Ενέργειας. Συνεργάζεται με εταιρείες με υψηλό δυναμικό ανάπτυξης, εταίρους από 17 χώρες μέχρι στιγμής, έχοντας δημιουργήσει μία ανοικτή κοινότητα που προσφέρει μεγάλες δυνατότητες δικτύωσης από όλη την αλυσίδα αξίας και εφοδιασμού και με εντυπωσιακά αποτελέσματα σχετικά με τον αντίκτυπο των υπηρεσιών και προϊόντων που έχει διαθέσει μέχρι στιγμής στην αγορά.

Ο Pier Luigi Franceschini παρουσίασε το EIT Raw Materials, τη μεγαλύτερη κοινοπραξία που έχει δημιουργηθεί μέχρι στιγμής στον τομέα των Πρώτων Υλών, με στόχο την  επαναβιομηχανοποίηση της Ευρώπης, βασισμένη στον σωστό και ασφαλή ανεφοδιασμό με πρώτες ύλες, δίνοντας προτεραιότητα στη δημιουργία επιχειρήσεων σε μία κυκλική οικονομία και καλύπτοντας όλους τους πόρους στο σύνολο της αλυσίδας αξίας: πρωτογενείς (εξόρυξη), δευτερογενείς (ανακύκλωση) και τριτογενείς (αντικατάσταση). Οι δυνατότητες συμμετοχής στο συγκεκριμένο KIC είναι αρκετές, καθώς οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να συμμετάσχουν ως βασικοί, συνεργαζόμενοι ή εταίροι με συγκεκριμένα καθήκοντα καταβάλλοντας ανάλογες ετήσιες συνδρομές, ενώ υπάρχουν αρκετές προκηρύξεις, οι οποίες είτε μένουν ανοιχτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, όπως συμβαίνει για όσες αφορούν στις νεοφυείς επιχειρήσεις, είτε έχουν καταληκτική ημερομηνία. Μέχρι στιγμής, από την Ελλάδα, εταίρος στο EIT Raw Materials είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ο Péter Nagy παρουσίασε το EIT Health, το οποίο δραστηριοποιείται στους τομείς της υγιούς διαβίωσης και ενεργού γήρανσης με στόχους για τη διετία 2016-2018 να δημιουργήσει 165 startups και να διαθέσει στην αγορά 160 ακόμα νέες υπηρεσίες και προϊόντα, με περισσότερους από 1 εκατ. φοιτητές να συμμετέχουν σε διαδικτυακά επιμορφωτικά μαθήματα ανά χρόνο και να βοηθήσει στην υλοποίηση περισσότερων από 240 νέων επιχειρηματικών ιδεών.

Αναφερόμενος στη δυνατότητα συμμετοχής στο ΕΙΤ Health για τους ελληνικούς φορείς, ο Péter Nagy διευκρίνισε ότι θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα από το 2018 και έπειτα με τους εξής δύο τρόπους: είτε μέσω της δημιουργίας ενός "Κέντρου Συστέγασης" (Co-location centre) στην Ελλάδα, το οποίο είναι πιο δύσκολα πραγματοποιήσιμο, καθώς απαιτούνται τουλάχιστον 10-15 εταίροι για την ίδρυσή του, είτε μέσω του RIS, και συγκεκριμένα μέσω του προγράμματος InnoStars για ενίσχυση σε περιφερειακά καινοτόμα οικοσυστήματα μέσω ενός τοπικού κέντρου υποστήριξης, για τον σχηματισμό του οποίου απαιτούνται τουλάχιστον 3 εταίροι από την Ελλάδα, ένας από κάθε τομέα του "Τριγώνου της Γνώσης".

Στη συνέχεια, ο Αντώνιος Φυσεκίδης, Project Officer στο ΕΙΤ, παρουσίασε, μεταξύ άλλων, το Σχέδιο του EIT για Περιφερειακή Ανάπτυξη και τις Στρατηγικές Έρευνας και Καινοτομίας για Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3). Ανάμεσα στα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι η αντιμετώπιση των αναπτυξιακών αναγκών της Περιφέρειας, οφέλη για τους ιδιώτες (συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών  επιχειρήσεων), καθώς και δυνατότητα ανάπτυξης περιφερειακού σχεδίου για την ενίσχυση του "Τριγώνου της Γνώσης". Ο Α. Φυσεκίδης τόνισε ότι η Ελλάδα είναι στις επιλέξιμες χώρες για το EIT RIS, ενώ επισήμανε τους εξής 8 θεματικούς τομείς στους οποίους η Ελλάδα θα μπορεί να έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και άριστα ερευνητικά αποτελέσματα: Γεωργικά προϊόντα, Υγεία, Φαρμακευτική, ΤΠΕ, Ενέργεια, Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη, Μεταφορές, Υλικά, Κατασκευές, Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες.

Στο πλαίσιο της ημερίδας, οι εκπρόσωποι του ΕΙΤ και των KICs, παραχώρησαν ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στο ΕΚΤ, οι οποίες και είναι διαθέσιμες στο κανάλι του στο YouTube (www.youtube.com/EKTgr).


Απονομή των EIT Awards σε καινοτόμους επιστήμονες και επιχειρηματίες στην Ευρώπη

Tα βραβεία του ΕΙΤ για το 2016 απονεμήθηκαν στις πλέον εφευρετικές ιδέες και φιλόδοξες νεοφυείς επιχειρήσεις της Ευρώπης. Η τελετή απονομής για τα τρία EIT Awards πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του διήμερου φόρουμ καινοτομίας Innoveit 2016 στη Βουδαπέστη, όπου συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 350 νέοι επιχειρηματίες και ερευνητές από όλη την Ευρώπη.

"Οι νικητές των βραβείων ΕΙΤ αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού και είμαστε περήφανοι που συνεισφέρουμε στην εξέλιξη του ταλέντου τους και τους βοηθάμε να μετατρέψουν τις συναρπαστικές ιδέες τους σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας στην Ευρώπη" δήλωσε ο προσωρινός διευθυντής του ΕΙΤ, Martin Kern. Συγκεκριμένα, τα βραβεία ΕΙΤ που απονεμήθηκαν είναι τα εξής:

EIT Venture Award: το βραβείο κέρδισε ο Florian Schneider από την Ολλανδία, συνιδρυτής της εταιρείας Nerdalize, με την καινοτόμο ιδέα για θέρμανση σπιτιών μέσω cloud computing. Ο Florian Schneider ευχαρίστησε συγκεκριμένα το Climate KIC του EIT για την καθοδήγηση και την υποστήριξή, καθώς μέσω του προγράμματος επιτάχυνσης που παρέχει το συγκεκριμένο project, η Nerdalize είχε τη δυνατότητα να αναπτύξει ένα δίκτυο προσεγγίζοντας νέους εταίρους και πιθανούς πελάτες, καταφέρνοντας να εγκαταστήσει το σύστημα σε πέντε σπίτια μέχρι στιγμής πιλοτικά και να είναι έτοιμη για να μεγαλώσει σε επίπεδο παραγωγής και εξυπηρέτησης.

EIT Change Award: το βραβείο που αναγνωρίζει τη νέα γενιά επιχειρηματιών κέρδισε ο Allen Ali Mohammadi, ιδρυτής της εταιρείας Hippogriff AB με βάση τη Σουηδία, η οποία ανέπτυξε το Complex Disease Detector, ένα ακριβές και οικονομικό εργαλείο για την έγκαιρη διάγνωση καρδιακών νοσημάτων. Ο Allen Ali Mohammadi δήλωσε ότι μέσω των Master programmes του ΕΙΤ και με την υποστήριξη του KIC InnoEnergy και της ευρύτερης κοινότητας του ΕΙΤ, κατάφερε να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του στη Μηχανική/Μηχανολογία, προκειμένου να αναπτύξει εργαλεία και ανιχνευτικές μεθόδους για γιατρούς που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να είναι ενήμεροι και να παρακολουθούν την υγεία τους αποτελεσματικά.

EIT Innovators Award: το βραβείο αυτό αφορά την ανάπτυξη ενός καινοτόμου προϊόντος ή υπηρεσίας ή διαδικασίας που θα έχει αξιόλογες δυνατότητες για θετικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο και απονεμήθηκε στον Norbert Kuiper από την Ολλανδία ο οποίος ανέπτυξε το project του WE4CC-II, ένα σύστημα που χρησιμοποιεί τα απόβλητα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την παραγωγή καθαρού νερού και τον έλεγχο του εσωτερικού αέρα. O Norbert Kuiper συνεργάστηκε με το Climate KIC για να αναπτύξει την ιδέα τους και δήλωσε ότι το βραβείο αυτό θα βοηθήσει σημαντικά στην περαιτέρω εξέλιξη και προώθηση στην αγορά της τεχνολογίας αυτής.


ΕΚΤ – Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας για περισσότερα από 15 χρόνια. Ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον "Ορίζοντα 2020", το ΕΚΤ υποστηρίζει την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα και στους τρείς άξονες του προγράμματος: Επιστημονική Αριστεία, Βιομηχανική Υπεροχή, Κοινωνικές Προκλήσεις. Οι υπηρεσίες του απευθύνονται στο σύνολο της ελληνικής επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας, σε πανεπιστήμια, τεχνολογικά και ερευνητικά κέντρα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης, με στόχο την αύξηση της ποιοτικής και ποσοτικής συμμετοχής τους.
Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών και Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής.

Διαβάστε το αφιέρωμα στο περιοδικό.