Νέα ευρωπαϊκά προγράμματα για έρευνα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα

Σε αυτό το αφιέρωμα:

Η επίτευξη μιας ισχυρής και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και η δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης αποτελούν στόχο της ΕΕ σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής το Φεβρουάριο του 2005 για μια ανανεωμένη στρατηγική της Λισαβόνας. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται ενέργειες για να καταστεί η Ευρώπη πιο ελκυστικός χώρος επενδύσεων και εργασίας, με ενθάρρυνση της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας και ταυτόχρονη διευκόλυνση της καινοτομίας .

Προς αυτή την κατεύθυνση, στις 6 Απριλίου 2005 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τα νέα προγράμματα για την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία που θα καλύψουν την περίοδο 2007-2013. Πρόκειται για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα (7ο ΠΠ) και το νέο Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP).

Οι προτάσεις για τα νέα προγράμματα, τα οποία βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της διαπραγμάτευσης, διαμορφώθηκαν κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, δίνοντας έτσι σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς τη δυνατότητα να εκφράσουν τις μέχρι σήμερα εμπειρίες και ανάγκες τους. Κύρια χαρακτηριστικά των νέων προγραμμάτων είναι η αύξηση των χρηματοδοτικών πόρων και η απλοποίηση των διαδικασιών.

Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ