Επιλεγμένες πηγές στο διαδίκτυο

ELX_SESSIONID=ScBdJQnP3mQR4yqBbqkjwvsWKXqnfT8l3qSywBNyTJ9KRXRpkLn2!149754062?locale=el

EUR-LEX

Opinions& Documents - European Economic and Social Committee

This Documents page offers access to all documents produced by the EESC. The official EESC opinions can be found using the opinion search tool. In addition, the follow-up on opinions and the summaries of the opinions adopted in each plenary session can also be found here. All EESC publications, such as brochures and leaflets addressed to the public, as well as the main newsletter EESC info, can be downloaded here.

HUDOC - European Court of Human Rights

The European Court of Human Rights HUDOC Portal is a powerful, user-friendly information system which provides free online access to the case-law of the European Court of Human Rights, the European Commission of Human Rights and the Committee of Ministers. The judgments, decisions, resolutions and reports of these bodies are held in a database and can be consulted via a sophisticated search screen.

EUROPA

O EUROPA είναι ο κόμβος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέπει την παρακολούθηση της επικαιρότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή βασικών πληροφοριών σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ο χρήστης μπορεί επίσης να έχει πρόσβαση στο σύνολο των ισχυόντων ή υπό συζήτηση νομοθετικών κειμένων, στις διευθύνσεις web κάθε θεσμικού οργάνου, καθώς και στο σύνολο των πολιτικών που διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που της ανατέθηκαν από τις συνθήκες.

EUROPARL

WWW υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

European Information Association

The European Information Association (EIA) is an international body of information specialists whose aim is to develop, co-ordinate and improve access to EU information. The EIA also plays a major role in improving the quality of EU information through lobbying and producing its own publications.

About.com
Ask.com
Yahoo.com
Dogpile.com
Excite.com
Google.gr
Hotbot.com
Ipl2:Information you can trust
Looksmart.com
Lycos.com
Aol-Netscape
Starting Point
WebCrawler
American Society for Mass Spectrometry

The American Society for Mass Spectrometry (ASMS) was formed in 1969 to promote and disseminate knowledge of mass spectrometry and allied topics. ASMS is a non-profit 501 c 3 corporation. Membership includes over 8,500 scientists involved in research and development. Members come from academic, industrial and governmental laboratories. Their interests include advancement of techniques and instrumentation in mass spectrometry, as well as fundamental research in chemistry, geology, forensics, biological sciences and physics.

Amphibia Web

AmphibiaWeb is an online system enabling anyone online to search and retrieve information relating to amphibian biology and conservation.

HowStuffWorks
SelectScience

SelectScience provides scientists with the fastest way to impartial, expert opinion about the best laboratory equipment and latest techniques. Established for over 15 years, SelectScience is the only online publisher to provide impartial access to product news, reviews, techniques and expert opinion. As publishers, editors and moderators of user-generated content, we provide the real truth and views about products and services to purchasing scientists on a global basis

Game Theory Society

The Game Theory Society aims to promote the investigation, teaching, and application of game theory. Game theory studies strategic interaction in competitive and cooperative environments. It is a central tool for economics and the social sciences, poses challenging research questions in mathematics, and is applied across a wide variety of fields, including computer science, neuroscience, philosophy, and biology.

Cyberculture

Pages