Κανονισμοί

 

Η Βιβλιοθήκη εξυπηρετεί ερευνητές και εργαζόμενους στο ΕΙΕ αλλά και επιστήμονες, ερευνητές, πανεπιστημιακούς και φοιτητές όλης της χώρας, όλων των κλάδων και ειδικοτήτων.

 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ: Για την είσοδο και τη χρήση του υλικού και των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης οι χρήστες πρέπει να έχουν την ιδιότητα του μέλους της, που αποκτάται, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με τη συμπλήρωση των προσωπικών τους στοιχείων στην αίτηση εγγραφής μέλους και την επίδειξη κάποιου αποδεικτικού ταυτότητας (πχ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, φοιτητική ταυτότητα κα). Κατά την είσοδο τους οι χρήστες πρέπει να τοποθετούν τα προσωπικά τους είδη στα ειδικά ερμάρια, τα οποία και αδειάζουν όταν φύγουν από τον χώρο της Βιβλιοθήκης.

 2. Η Βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική και το υλικό της δεν πρέπει να απομακρύνεται από το χώρο του αναγνωστηρίου.

 3. Υπάρχει η δυνατότητα μελέτης των περιοδικών και του πληροφοριακού υλικού, οποιασδήποτε μορφής, της Βιβλιοθήκης μέσα στους χώρους του αναγνωστηρίου ή η φωτοτύπηση του με την προμήθεια κάρτας φωτοτυπιών.

 4. Προτεραιότητα στις υπηρεσίες και στις υποδομές της Βιβλιοθήκης, έχουν οι χρήστες που αξιοποιούν υλικό αυτής, έναντι εκείνων που χρησιμοποιούν υλικό ξένο προς το υλικό της  Βιβλιοθήκης.

 5. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι ώστε οποιαδήποτε αναπαραγωγή υλικού που γίνεται στα φωτοτυπικά μηχανήματα και μηχανήματα σάρωσης  να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις τρέχουσες διατάξεις περί πνευματικών δικαιωμάτων.

 6. Οι χρήστες των ηλεκτρονικών πόρων πρέπει να εξασφαλίσουν ότι το υλικό προορίζεται για προσωπική τους μελέτη ή έρευνα και όχι για εμπορική εκμετάλλευση και ότι δεν θα παράσχουν αντίγραφο σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, σύμφωνα με τις άδειες χρήσης του υλικού.

 7. Επιτρέπεται η χρήση φορητών υπολογιστών.

 8. Σε περίπτωση  απώλειας ή σοβαρής φθοράς υλικού της Βιβλιοθήκης το μέλος οφείλει να ενημερώνει το προσωπικό. Υποχρεούται σε αντικατάσταση του υλικού και όταν αυτό δεν είναι εφικτό, υποχρεούται στην καταβολή ποσού για την εκ νέου αγορά του ή φωτοτύπησή του και βιβλιοδέτησή του μέσα σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα (30 ημερών). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κλοπή ή απόπειρα κλοπής από μέλος της Βιβλιοθήκης αναστέλλεται άμεσα η ιδιότητα του μέλους και ακολουθείται η σχετική νομοθεσία.

 9. Η Βιβλιοθήκη προστατεύει το δικαίωμα του κάθε χρήστη στη μυστικότητα και την εμπιστευτικότητα σε σχέση με την πληροφορία που ερεύνησε/απέκτησε καθώς και με το υλικό που συμβουλεύτηκε, φωτοτύπησε ή παρέλαβε.

 10. Κάθε πληροφορία που αφορά τους χρήστες και έχει αποθηκευτεί στα αρχεία της Βιβλιοθήκης (έντυπα ή ηλεκτρονικά) θεωρείται αυστηρά εμπιστευτική και χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση των χρηστών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις υπηρεσίες, τον έλεγχο απόδοσης και την ανίχνευση δυσλειτουργιών του συστήματος. Το ΕΚΤ συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα των εγγεγραμμένων χρηστών του, τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία, για τους σκοπούς του ελέγχου της νομιμοποίησης (της πρόσβασης), της διαχείρισης των υπηρεσιών που προσφέρονται και της παροχής πληροφοριών και ενημέρωσης προς τους χρήστες.

 11. Η τήρηση της ησυχίας  είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης και την προστασία της ιδιωτικής μελέτης. Δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή αντικειμένων που προκαλούν θόρυβο.

 12. Οι χρήστες που συνοδεύουν παιδιά είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την συμπεριφορά τους στο χώρο.

 13. Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών, το κάπνισμα καθώς και η χρήση οποιωνδήποτε αντικειμένων ή ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο υλικό της Βιβλιοθήκης. Δεν επιτρέπεται η υπογράμμιση, το γράψιμο ή ο σχεδιασμός πάνω στο υλικό, στον εξοπλισμό, στα έπιπλα και στο κτίριο.

 14. Οι χρήστες δεν πρέπει να επανατοποθετούν το υλικό που χρησιμοποίησαν στα ράφια.

 15. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) προηγούνται έναντι άλλων χρηστών σε όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

 16. Το ωράριο λειτουργίας είναι: Δευτέρα – Παρασκευή: 8.30 π.μ. - 20.00 μ.μ. Το ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης και των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά το μήνα Αύγουστο 2018 τροποποιείται ως εξής:

  • Από 13/8/2018 έως 17/8/2018 η βιβλιοθήκη θα είναι κλειστή
  • Από 20/8/2018 έως 31/8/2018, ωράριο λειτουργίας: 8:30 - 16:00
   

 17. H  Βιβλιοθήκη μπορεί να μεταβάλει το ωράριο λειτουργίας της εάν αυτό κριθεί απαραίτητο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Ο κύριος σκοπός αυτού του κανονισμού είναι να προστατευθεί το κοινό συμφέρον όλων των χρηστών και να επιτραπεί στη Βιβλιοθήκη να πραγματοποιήσει τις λειτουργίες της όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα.

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης έχει το δικαίωμα να εποπτεύει την τήρηση των κανόνων καθώς και να ζητήσει από έναν χρήστη να αποχωρήσει από τις εγκαταστάσεις της Βιβλιοθήκης εάν αυτός αρνηθεί να συμμορφωθεί με αυτούς.

 


 

Οι σταθμοί εργασίας του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου δημιουργήθηκαν για να παρέχουν στους χρήστες του πρόσβαση στο σύνολο της ψηφιακής βιβλιοθήκης. Ο κανονισμός αυτός έχει στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση στην ψηφιακή βιβλιοθήκη και ταυτόχρονα, να περιφρουρήσει την ασφάλεια του συστήματος.

 • Προτεραιότητα έναντι όλων των χρηστών έχουν αυτοί που αξιοποιούν το περιεχόμενο της ψηφιακής βιβλιοθήκης του ΕΚΤ
 • Η υποστήριξη που παρέχεται από το προσωπικό  αφορά μόνο τις πηγές που διατίθενται από την ψηφιακή βιβλιοθήκη  και μόνο για λειτουργίες που εμπίπτουν στις "ενδεδειγμένες χρήσεις" έτσι όπως αναφέρονται παρακάτω
 • Το ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα αφαίρεσης ή περιορισμού του δικαιώματος πρόσβασης και χρήσης των διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης ή/και των σταθμών εργασίας του Η.Α. από τους χρήστες
 • Το προσωπικό του ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τα δεδομένα που ο χρήστης αποθηκεύει ή εκτυπώνει, καθώς και να επιβλέπει τη χρήση των σταθμών εργασίας, με στόχο τη διασφάλιση της ενδεδειγμένης χρήσης τους και την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας
 • Το ΕΚΤ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Ενδεδειγμένες χρήσεις του Η.Α.:

 • Η αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών από το σύνολο των πηγών της ψηφιακής βιβλιοθήκης του ΕΚΤ
 • Η αναζήτηση στις προτεινόμενες από το ΕΚΤ επιλεγμένες πηγές στο διαδίκτυο και η εκτύπωση στους διαθέσιμους εκτυπωτές
 • Η αποθήκευση δεδομένων σύμφωνα με τις οδηγίες ολοκλήρωση της δουλειάς στο συντομότερο χρονικό διάστημα και επίδειξη ευαισθησίας προς άλλους που περιμένουν
 • Η χρήση προγραμμάτων/εφαρμογών όπως word processing, spreadsheets κ.α.

Μη ενδεδειγμένες  χρήσεις του Η.Α.:

 • Η χρήση των διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης για εμπορικούς ή κερδοσκοπικούς σκοπούς
 • Η κατάληψη των σταθμών για ψυχαγωγική χρήση
 • Η χρήση των σταθμών εργασίας για άσεμνες ή μη νόμιμες δραστηριότητες, για παρενόχληση, παραβίαση του copyright, συκοφαντία, κλοπή, μη-εξουσιοδοτημένη πρόσβαση
 • Η παραχώρηση της πρόσβασης στους σταθμούς εργασίας σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες
 • Η πρόκληση οποιασδήποτε ζημιάς στους σταθμούς εργασίας
 • Η καταστροφή υπαρχόντων αρχείων η εγκατάσταση software χωρίς άδεια και η αλλοίωση των ρυθμίσεων του software/hardware του συστήματος
 • Η κατανάλωση φαγητών-ποτών, το κάπνισμα
 • Η χρήση κινητών ή αντικειμένων που προξενούν θόρυβο
 • Η ανάρμοστη συμπεριφορά και η παρενόχληση των υπόλοιπων χρηστών.

Οι χρήστες οι οποίοι δεν συμμορφώνονται με τους παραπάνω όρους του κανονισμού, θα έχουν σαν συνέπεια την αφαίρεση του δικαιώματος χρήσης του Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου.