Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών

Ο Εθνικός Συλλογικός  Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών (ΕΣΚΕΠ) αναπτύσσεται από το ΕΚΤ και αποτελεί μοναδικό εργαλείο για κάθε χρήστη που αναζητά να εντοπίσει ένα συγκεκριμένο περιοδικό σε κάποια ελληνική βιβλιοθήκη ή να ενημερωθεί για το σύνολο των συλλογών των περιοδικών μιας βιβλιοθήκης.

Στον κατάλογο αυτόν παρουσιάζονται τα βιβλιογραφικά δεδομένα των επιστημονικών περιοδικών, έντυπων και ηλεκτρονικών, που διαθέτουν οι ελληνικές βιβλιοθήκες στις συλλογές τους, και που καλύπτουν όλα τα γνωστικά πεδία, ενώ για κάθε τίτλο περιοδικού δίνονται τα στοιχεία της συλλογής (holdings) των βιβλιοθηκών που το διαθέτουν. Σήμερα, στον κατάλογο συμμετέχουν 189 βιβλιοθήκες με τις συλλογές τους να αριθμούν 100.862 τίτλους περιοδικών. Στον ΕΣΚΕΠ στηρίζεται για τη λειτουργία του το Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ) που απαρτίζεται από 147 βιβλιοθήκες.

Ως χρήστης του ΕΣΚΕΠ μπορείτε:

  • να εντοπίσετε ένα περιοδικό με βάση το πλήρες όνομά του, λέξεις από τον τίτλο του, το ISSN, κ.ά.
  • να ανατρέξετε στην πλήρη βιβλιογραφική εγγραφή του περιοδικού που περιλαμβάνει πληροφορίες για τον εκδότη, τη χώρα έκδοσης, το ιστορικό, κ.ά.
  • να συμβουλευτείτε τον κατάλογο με τις ελληνικές βιβλιοθήκες που το έχουν στη συλλογή τους σε έντυπη μορφή ή έχουν ηλεκτρονική συνδρομή σε αυτό, μαζί με τα στοιχεία της συλλογής, δηλ., διαθέσιμα τεύχη και έτη
  • να έχετε πρόσβαση μέσω διαδικτύου στα πλήρη κείμενα των άρθρων του περιοδικού (μόνο εφόσον εσείς ή η οικεία βιβλιοθήκη έχει ενεργή συνδρομή στο περιοδικό). Η πληροφορία αυτή περιλαμβάνεται στο πεδίο «Ηλεκτρονική Πρόσβαση» της εγγραφής του περιοδικού.
  • να απευθυνθείτε στην κοντινότερη βιβλιοθήκη-μέλος του δικτύου ΕΔΕΤΒ και να παραγγείλετε άρθρα από περιοδικά που βρίσκονται στη συλλογή κάποιας άλλης βιβλιοθήκης-μέλους του δικτύου. Η ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης και τα στοιχεία επικοινωνίας με το προσωπικό της, η διεύθυνση, οι ώρες λειτουργίας, και άλλα στοιχεία της περιλαμβάνονται επίσης στον ΕΣΚΕΠ για τη διευκόλυνσή σας.

Ως βιβλιοθηκονόμος βιβλιοθήκης-μέλους του ΕΔΕΤΒ μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ΕΣΚΕΠ για:

  • να παραπέμπετε τους χρήστες της βιβλιοθήκης σας σε άλλες βιβλιοθήκες που έχουν ένα περιοδικό
  • να παραγγέλνετε online, για λογαριασμό των χρηστών της βιβλιοθήκης σας, αντίγραφο άρθρου από ένα περιοδικό που δεν υπάρχει στη συλλογή της βιβλιοθήκης σας, σε μια βιβλιοθήκη του δικτύου ΕΔΕΤΒ που το έχει
  • να συμβουλεύεστε τον ΕΣΚΕΠ για να αποφεύγετε την πρόσκτηση πολυ-επαναλαμβανόμενων τίτλων στη διαδικασία διαμόρφωσής της συλλογής της βιβλιοθήκης σας και να επιλέγετε τίτλους που δεν περιλαμβάνονται ήδη στην εθνική συλλογή
  • να συμβουλεύεστε τις βιβλιογραφικές εγγραφές των περιοδικών που υπάρχουν ήδη στον κατάλογο, προκειμένου να δημιουργήσετε τις εγγραφές στους δικούς τους τοπικούς καταλόγους.

Γενικές πληροφορίες για τον ΕΣΚΕΠ

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου είναι θεσμικά αρμόδιο (ν1404/1983 και ΠΔ 226/1989) για την ανάπτυξη του Εθνικού Συλλογικού Καταλόγου των Επιστημονικών Περιοδικών και τη συνεχή ενημέρωσή του με νέα στοιχεία περιοδικών σε συνεργασία με τις συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες, από την αρχή της λειτουργίας του το 1983.

Ο κατάλογος αναπτύσσεται δευτερογενώς, από τη συγκέντρωση δεδομένων των περιοδικών των τοπικών καταλόγων των βιβλιοθηκών που συμμετέχουν. Οι βιβλιοθήκες ενημερώνουν τακτικά το ΕΚΤ σχετικά με τα στοιχεία των συλλογών τους και τις αλλαγές που γίνονται σε τίτλους ή στα στοιχεία των συλλογών (holdings), ώστε να ενημερώνεται ο κατάλογος. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι τελικές εγγραφές που εμφανίζονται στον ΕΣΚΕΠ, έχουν ομοιογένεια και εγκυρότητα, οι βιβλιογραφικές εγγραφές που συγκεντρώνονται από τις βιβλιοθήκες, αξιολογούνται ως προς την πληρότητα και την ποιότητά τους και τα στοιχεία διασταυρώνονται και συμπληρώνονται με αυτά των εγγραφών που αντλούνται από βιβλιοθηκονομικά εργαλεία όπως ISSN Portal, Ulrich’s Web, κ.ά.. Παράλληλα, οι καταλογογράφοι του ΕΚΤ, με τη βοήθεια των παραπάνω εργαλείων, δημιουργούν βιβλιογραφικές εγγραφές για «νέους» τίτλους περιοδικών όπως π.χ. για τις χιλιάδες εγγραφές των ηλεκτρονικών περιοδικών που πρόσφατα συμπεριλήφθηκαν στον ΕΣΚΕΠ.