Αναζήτηση Διεθνούς Βιβλιογραφίας

Το εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΚΤ αξιοποιεί ένα μεγάλο εύρος πληροφοριακών πηγών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και δημιουργεί για σας έναν "πλήρη φάκελο" πληροφοριών καλύπτοντας όλα τα γνωστικά αντικείμενα και είδη δημοσιευμάτων, όπως άρθρα περιοδικών, βιβλία, διδακτορικές διατριβές, πρακτικά συνεδρίων, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εφημερίδες, κ.ά.

Ακολουθήστε τα εξής βήματα για να κάνετε χρήση της Υπηρεσίας:

  • Συμπληρώστε την έντυπη ή την ηλεκτρονική αίτηση
  • Συμβουλευτείτε τον πίνακα κόστους της υπηρεσίας
  • Συμβουλευτείτε τη διαδικασία πληρωμής και παραλαβής αποτελεσμάτων

Οι πηγές που αξιοποιούνται από την υπηρεσία περιλαμβάνουν:

  • Διεθνείς βάσεις δεδομένων που ανήκουν στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του ΕΚΤ
  • Περισσότερες από 1.300 διεθνείς βάσεις δεδομένων διαθέσιμες από τους μεγαλύτερους διαθέτες βάσεων δεδομένων (host computers) σε Ευρώπη και ΗΠΑ, προσφέροντας πλέον των 300 εκατ. δημοσιεύσεων.
  • Ελληνικές βάσεις δεδομένων
  • Ηλεκτρονικά αποθετήρια
  • Επιλεγμένες πηγές επιστήμης & τεχνολογίας στο διαδίκτυο

Χρήστες της υπηρεσίας είναι κυρίως η ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα,  βιομηχανίες και επιχειρήσεις, φορείς του δημόσιου τομέα και  βιβλιοθήκες.