Αίτηση αναζήτησης διεθνούς βιβλιογραφίας

Σημείωση: Τα πεδία που είναι σημειωμένα με * πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά.

2. Περιγράψτε το θέμα σας σε ελεύθερο κείμενο
Συμπληρώστε τα πεδία με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια, χρησιμοποιώντας δόκιμους όρους στα ελληνικά και τα αγγλικά.
Συμπεριλάβετε συνώνυμα και εναλλακτικούς όρους των εννοιών που σας ενδιαφέρουν, καθώς και την πλήρη αναγραφή των ακρωνύμιων που χρησιμοποιήσατε. Η επιλογή των λέξεων κλειδιών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την καλύτερη και διεξοδικότερη αναζήτηση και ανάκτηση των πληροφοριών σας
Ο κύριος όγκος των πληροφοριών που ανακτώνται προέρχεται από δημοσιεύματα σε επιστημονικά περιοδικά. Παρακαλούμε υποδείξτε εάν σας ενδιαφέρουν άλλοι τύποι δημοσιευμάτων (π.χ. βιβλία, διδακτορικές διατριβές κ.α.) έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλες πηγές.
6. Προσδιορίστε το χρονικό εύρος των δημοσιευμάτων που σας ενδιαφέρουν ή υποδείξτε το ικανοποιητικό για σας πλήθος των πιο πρόσφατων δημοσιευμάτων:
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη διαδικασία πληρωμής και παραλαβής των αποτελεσμάτων πριν κάνετε την επιλογή σας
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε πρώτα τον πίνακα κόστους και τη διαδικασία πληρωμής και παραλαβής των αποτελεσμάτων