Διαδικτυακή πύλη "η Αργώ"

Η Αργώ σάς παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης αναζήτησης και πρόσβασης, από ένα ενιαίο σημείο, σε ελληνικές βάσεις δεδομένων, καταλόγους συλλογών ιστορικών ερευνητικών κέντρων και  ινστιτούτων, καταλόγους ελληνικών βιβλιοθηκών και βιβλιοθηκών από την Ευρώπη και Αμερική (π.χ. Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου) και συλλογές περιοδικών εκδόσεων.

Για τις ελληνικές βιβλιοθήκες είναι σημαντική η δυνατότητα που παρέχει για τον εντοπισμό τεράστιου αριθμού βιβλιογραφικών εγγραφών, επεξεργασμένων από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες του κόσμου, και την άμεση ένταξή τους στους καταλόγους κάθε βιβλιοθήκης. Έτσι μειώνεται το κόστος της καταλογογράφησης, αυξάνεται η συμβατότητα των βιβλιογραφικών δεδομένων και επιτυγχάνεται γρηγορότερη ανάπτυξη των τοπικών καταλόγων. Το σύστημα υποστηρίζει την αυτόματη μετατροπή από τη διάταξη MARC21 στην εθνική διάταξη UNIMARC, που χρησιμοποιείται από τις περισσότερες βιβλιοθήκες.

Η Αργώ ενθαρρύνει επίσης τη χρήση κοινών προτύπων και εργαλείων, καθώς και τη διαμόρφωση μιας πολιτικής διαδανεισμού, δεδομένου ότι μόνο ένα μικρό τμήμα του υλικού των βιβλιοθηκών έχει ψηφιοποιηθεί και είναι άμεσα προσβάσιμο μέσω του Διαδικτύου. Ενισχύει με τον τρόπο αυτό την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των βιβλιοθηκών.

Η πρόσβαση των πηγών γίνεται με το λογισμικό ΑΒΕΚΤ, που έχει αναπτυχθεί από το ΕΚΤ, και τη χρήση του διεθνούς πρωτοκόλλου επικοινωνίας ANSI/NISO Z39.50.

Για να εντάξετε τη βιβλιοθήκη σας στην Αργώ πρέπει:

  • να έχετε περιεχόμενο που θεωρείται μοναδικό και ιδιαίτερο (στείλτε μας μια σύντομη περιγραφή του, τεκμηριώνοντας την ιδιαιτερότητα του υλικού, τους τύπους, τους αριθμούς και το ωφελούμενο κοινό)
  • να διαθέτετε τον κατάλογό σας με Z39.50 Server (με ΑΒΕΚΤ ή άλλο σύστημα)

εφ' όσον συμφωνηθεί η ένταξη,

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο e: abekt@ekt.gr