Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.374/06.02.2013)
06.02.2013 20.02.2013
Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός "Μελέτες και Δράσεις για την Υποστήριξη των Παρεχόμενων Υπηρεσιών της Πράξης", κωδικός: EPSETKD0501
15.01.2013 01.03.2013
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.1779/07.12.2012), υποβολή έως 03/01/2013)
07.12.2012 03.01.2013
Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο «Ψηφιακό Περιεχόμενο», κωδικός: EPSETKD0301
29.11.2012 20.12.2012
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.1669/22.11.2012), υποβολή έως 11/12/2012)
22.11.2012 11.12.2012
Δημόσια Διαβούλευση Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο "Υπηρεσίες σε Κινούμενους Χρήστες", κωδικός: EPSETKD1001
09.11.2012 29.11.2012
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.1448/15.10.2012)
15.10.2012 31.10.2012
Προκήρυξη Aνοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών εκδόσεων (Έντυπων και Ηλεκτρονικών - Συνδρομές για το 2013) και Συνοδευτικών υπηρεσιών για τη Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ/ΕΙΕ»
26.09.2012 09.11.2012
Υποβολή Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς για την υλοποίηση έργου (Α.Π.1155/09.08.2012)
09.08.2012 24.08.2012
Δημόσια Διαβούλευση έργου "Δράσεις χαρτογράφησης αναγκών και ικανοποίησης ωφελούμενου πληθυσμού / Υποστήριξη παρεχόμενων υπηρεσιών", κωδικός: EPSETKD0501
08.08.2012 03.09.2012

Pages