Προκηρύξεις ΕΚΤ

Τίτλος Προκήρυξης Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για το έργο «Υλοποίηση ενημερωτικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για τους πολίτες/χρήστες του ασύρματου δικτύου»
08.04.2009 22.04.2009
Προκήρυξη μίας θέσης Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα (ΕΛΕ)
12.03.2009 15.04.2009
Αναζήτηση Συνεργασιών ΕΚΤ (συντάκτης - επιμελητής έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων)
27.01.2009 10.02.2009
Αναζήτηση Συνεργασιών ΕΚΤ σε Τομείς Πληροφορικής
14.01.2009 30.01.2009
Πρoκήρυξη δύο θέσεων Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (ΕΛΕ)
04.11.2008 20.11.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού «Διοργάνωση διεθνούς Συνεδρίου "Υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης: Το μέλλον της Επιστημονικής Επικοινωνίας"»
31.10.2008 14.11.2008
Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός με διαδικασία επείγοντος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο: «Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για εξ αποστάσεως επιμόρφωση (e-learning)»
31.10.2008 17.11.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού "Μελέτη αξιοποίησης αποτελεσμάτων υποέργου και επέκτασης της εφαρμογής" στο πλαίσιο του υποέργου 6 " Ανάπτυξη ολοκληρωμένης εφαρμογής επεξεργασίας μικροσυστοιχιών DNA και δημιουργίας βιολογικής βάσης αποθήκευσης πειραματικώ
15.09.2008 16.09.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού "Μελέτη Βιωσιμότητας και 5ετές Επιχειρησιακό Πλάνο για την εκδοτική δραστηριότητα που αφορά επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης"
02.09.2008 16.09.2008
Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού "Μελέτη Βιωσιμότητας και 5ετές Επιχειρησιακό Πλάνο Λειτουργίας Υποδομών Αποθετηρίου"
02.09.2008 16.09.2008

Pages