‘Entrepreneurship: Society-Development-Innovation’