Διακήρυξη για την προώθηση της ανάπτυξης καινοτόμων ΜΜΕ

14.06.2004

Τη 'Διακήρυξη της Κωνσταντινούπολης για την προώθηση της ανάπτυξης καινοτόμων και διεθνώς ανταγωνιστικών ΜΜΕ' υπέγραψαν οι υπουργοί που συμμετείχαν στη 2η Υπουργική Διάσκεψη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 3-5 Ιουνίου 2004.

Στην Υπουργική Διάσκεψη έλαβαν μέρος περίπου 800 σύνεδροι από 80 χώρες. Από ελληνικής πλευράς συμμετείχε αντιπροσωπεία από υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους φορέων και επιχειρήσεων με επικεφαλής τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Σιούφα, ο οποίος μίλησε στις εργασίες της Διάσκεψης σχετικά με τη πρόσβαση των ΜΜΕ στις διεθνείς αγορές και τη συμβολή του ηλεκτρονικού επιχειρείν στη διεθνοποίησή τους. 

Η Διάσκεψη οργανώθηκε στο πλαίσιο της 'Διαδικασίας της Μπολώνια', που ξεκίνησε με την υιοθέτηση του ομώνυμου Χάρτη για τις πολιτικές έναντι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην 1η Υπουργική Διάσκεψη του ΟΟΣΑ τον Ιούνιο του 2000. 

Η Διακήρυξη της Κωνσταντινούπολης είναι ένα πολιτικό κείμενο κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων για την ενίσχυση της ίδρυσης και ανάπτυξης των ΜΜΕ. Αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ είναι η επικρατέστερη μορφή επιχείρησης σε όλες τις χώρες, ότι συνιστούν ένα δυναμικό παράγοντα όλων των οικονομιών και ότι παίζουν κεντρικό ρόλο στην προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Επίσης, σύμφωνα με το κείμενο, αποτελούν ένα σημαντικό κοινωνικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό κεφάλαιο για τα έθνη. 

.Η Διακήρυξη επαναβεβαιώνει την ανάγκη να διαμορφωθούν καλύτερες πολιτικές που θα προωθούν τη δημιουργία και ταχεία ανάπτυξη καινοτόμων ΜΜΕ. Γι΄ αυτό το σκοπό απαιτείται η εφαρμογή πολιτικών και ενός θεσμικού πλαισίου που να ευνοεί την επιχειρηματικότητα και να διευκολύνει την πορεία των επιχειρήσεων. Οι πολιτικές θα πρέπει να περιλαμβάνουν σταθερές μακροοικονομικές πολιτικές και σωστά σχεδιασμένες διαρθρωτικές πολιτικές σε τομείς που επηρεάζουν τις ΜΜΕ.

Επίσης, απαιτείται η δημιουργία κατάλληλων ρυθμιστικών πλαισίων, νόμων και συστημάτων διακυβέρνησης που θα στηρίζουν την ανάπτυξη και τη διάδοση των νέων τεχνολογιών, καθώς και προγραμμάτων βοήθειας και ανάπτυξης των ΜΜΕ, που θα βασίζονται σε εμπεριστατωμένη έρευνα και στο διάλογο μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Η Διακήρυξη αναγνωρίζει ως θέματα ιδιαίτερης σημασίας τον περιορισμό των εμποδίων για την πρόσβαση των ΜΜΕ στις παγκόσμιες αγορές και τη βελτίωση των όρων χρηματοδότησής τους. Θεωρεί δε επιτακτική την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ισχυρής 'νοοτροπίας αξιολόγησης' στα υπουργεία και στους φορείς που είναι αρμόδιοι για τις πολιτικές και τα προγράμματα υπέρ των ΜΜΕ.