Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Εθνικούς Εκπροσώπους στο 6ο ΠΠ

10.05.2004

Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στις Επιτροπές του 6ου Προγράμματος Πλαισίου (6ου ΠΠ) για την Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε πρόσφατα η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Η πρόσκληση αφορά τους Εθνικούς Εκπροσώπους σε όλες τις θεματικές προτεραιότητες, τις οριζόντιες δράσεις και τα ειδικά προγράμματα του 6ου ΠΠ, ενώ η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 28η Μαΐου 2004.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε επιστήμονες από την ακαδημαϊκή ή βιομηχανική κοινότητα ή και τον επιχειρηματικό-παραγωγικό χώρο (μέλη ΔΕΠ, ερευνητές Α ή Β βαθμίδας, στελέχη επιχειρήσεων, κ.λπ.), με εξειδίκευση στον τομέα για τον οποίο υποβάλλουν την αίτησή τους. Απαιτούμενα προσόντα για τις συγκεκριμένες θέσεις είναι η εξοικείωση με τις διαδικασίες και τις σχετικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συμμετοχή σε προηγούμενα Προγράμματα Πλαίσια, η εμπειρία στο σχεδιασμό και τη διαχείριση εθνικών ή ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων, κ.λπ. Η άριστη γνώση της αγγλικής είναι επίσης απαραίτητη.

Οι κύριες αρμοδιότητες των Εθνικών Εκπροσώπων περιλαμβάνουν αφενός τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις των Επιτροπών του 6ου ΠΠ για την προώθηση των ελληνικών θέσεων, και αφετέρου την υποστήριξη της συμμετοχής ελληνικών επιστημονικών και τεχνολογικών φορέων στο Πρόγραμμα Πλαίσιο, σε συνεργασία με τα Εθνικά Σημεία Επαφής.

Συγκεκριμένα, οι Εθνικοί Εκπρόσωποι συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, στο σχεδιασμό των προγραμμάτων εργασίας των επιμέρους δράσεων του 6ου ΠΠ (προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, μέσα υλοποίησης, χρηματοδότηση έργων, κριτήρια αξιολόγησης, κ.λπ.), την αναδιάρθρωση του προϋπολογισμού και την συνολική αποτίμηση του Προγράμματος Πλαισίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας:

Διεύθυνση Διεθνούς ΕΤΑ Συνεργασίας - Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κ. Γαλανού, Χ. Ηλιάκη 
Τηλ.: 210 7458000 - 7714240
E-mail: kgal@gsrt.gr, xril@gsrt.gr

Περισσότερες πληροφορίες για το 6ο ΠΠ είναι διαθέσιμες στον ειδικό δικτυακό τόπο του ΕΚΤ και στο δικτυακό τόπο της CORDIS.