Δημόσια διαβούλευση για το νέο σχέδιο δράσης για την καινοτομία στην Ευρώπη

27.04.2004

Δημόσια διαβούλευση για τη διαμόρφωση ενός νέου σχεδίου δράσης για την καινοτομία στην Ευρώπη ανακοίνωσε πρόσφατα η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Βασική προτεραιότητα του σχεδίου είναι η ενίσχυση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις, εστιάζοντας σε θέματα που αφορούν το κανονιστικό πλαίσιο, τη διάχυση της γνώσης στην αγορά, καθώς και τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους στον τομέα της καινοτομίας.

Η διαβούλευση απευθύνεται σε εκπρόσωπους δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, βιομηχανίες, ερευνητικά κέντρα, κ.λπ. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο έως τις 31 Μαΐου 2004, καταγράφοντας τις απόψεις τους για τεχνολογικά και μη τεχνολογικά θέματα σχετικά με την καινοτομία.

Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο καλύπτει τομείς όπως: η προώθηση της καινοτομίας, η ενίσχυση της παραγωγικότητας, το ρυθμιστικό πλαίσιο για την καινοτομία, η διάχυση και αξιοποίηση της γνώσης, τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οι χρηματοδοτικοί πόροι, η ανάπτυξη της ικανότητας για καινοτομία και η κινητικότητα των εργαζομένων του τομέα, η αποτελεσματική διαχείριση της καινοτομίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δημόσια διαβούλευση, καθώς και το ερωτηματολόγιο για το νέο σχέδιο για την καινοτομία, είναι διαθέσιμα στο σχετικό δικτυακό τόπο της Επιτροπής.