Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για το ελεύθερο λογισμικό - λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Οι πρωτοβουλίες και τα προγράμματα της ΕΕ για το ελεύθερο λογισμικό παρουσιάζονται στη νέα ενότητα του κόμβου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινωνία της Πληροφορίας, με στόχο την ενημέρωση και την ενθάρρυνση της χρήσης του ανοιχτού λογισμικού.

Οι σχετικές δράσεις της Γενικής Διεύθυνσης για την Κοινωνία της Πληροφορίας της ΕΕ έχουν ήδη ξεκινήσει από το 1999, με τη χρηματοδότηση έργων και μελετών που αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στην προώθηση της υιοθέτησης ανοιχτών προτύπων στο σχέδιο δράσης eEurope 2005.

Ενδεικτική είναι η μελέτη που έχει ήδη ολοκληρωθεί στο πλαίσιο του προγράμματος IDA ( Interchange of Data between Administrations) για τη χρήση του ελεύθερου λογισμικού/ λογισμικού ανοιχτού κώδικα και τη δημοσιοποίηση του οδηγού μετάβασης σε ανοιχτό λογισμικό. Στο ίδιο πρόγραμμα εντάσσεται και η λειτουργία του Παρατηρητηρίου για το Ελεύθερο Λογισμικό.

Η νέα ενότητα αναμένεται να συμπεριλάβει πληροφορίες για τις δράσεις όλων των Διευθύνσεων της ΕΕ που αφορούν το ανοιχτό λογισμικό.

Όσον αφορά την Ελλάδα, έχει ήδη συγκροτηθεί ομάδα εργασίας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την 'Κοινωνία της Πληροφορίας ', για τη μελέτη των δυνατοτήτων αξιοποίησης του ελεύθερου λογισμικού στο δημόσιο τομέα, στις επιχειρήσεις και στην εκπαίδευση.

Περισσότερες πληροφορίες για το ελεύθερο λογισμικό και το λογισμικό ανοιχτού κώδικα στην Ελλάδα παρέχονται στο σχετικό δικτυακό κόμβο που έχει αναπτύξει το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας (www.open-source.gr).