Συνδυάζοντας δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους για την καινοτομία

08.01.2004

Καινοτόμες προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής αγοράς που θα συνδέει συστηματικά τα δημόσια ερευνητικά έργα με επενδυτές από τον ιδιωτικό τομέα παρουσίασε πρόσφατα η κοινοπραξία EUROMAPLIVE. Η σχετική μελέτη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο συνοδευτικού μέτρου του 5ου Προγράμματος Πλαισίου, με εταίρους από το Βέλγιο, την Ισπανία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αγγλία και τη Γαλλία. 

Η μελέτη βασίζεται στην ανάλυση των παραγόντων που εμποδίζουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων αποτελεσμάτων της δημόσιας έρευνας, και εστιάζει στη δημιουργία κατάλληλης ροής επιχειρηματικών συμφωνιών που βασίζονται στην έρευνα, σε ζητήματα επενδυτών, στην αξιολόγηση και διαβάθμιση επιχειρηματικών ευκαιριών και στους μηχανισμούς της αγοράς. 

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με περισσότερους από 130 επενδυτές καινοτομίας σε επτά χώρες (Βέλγιο, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Αγγλία, Γαλλία, Ολλανδία) για τη διερεύνηση μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ ερευνητικής, επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι Ευρωπαίοι ερευνητές-εφευρέτες  αναζητούν επιχειρηματικές ευκαιρίες σε τοπικό επίπεδο. Από την άλλη μεριά οι επενδυτές αποφεύγουν τη χρηματοδότηση καινοτόμων τεχνολογιών που μπορεί να ενέχουν κινδύνου. Τα επιχειρηματικά μοντέλα αξιοποίησης της καινοτομίας επιβάλλονται συνήθως από τις τεχνολογικές εξελίξεις ('technology pushed') παρά από τις απαιτήσεις της αγοράς ('market driven'), ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ελλιπή ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης. 

Η συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στα πρώτα στάδια της έρευνας καινοτόμων έργων μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στον επιμερισμό των επιχειρηματικών κινδύνων και την ενίσχυση των τεχνολογικών επενδύσεων. Επίσης, προτείνεται η χρηματοδότηση ερευνητικών έργων σε δύο στάδια.

Αρχικά, θα υποβάλλονται απλές προτάσεις οι οποίες θα αξιολογούνται με βάση την αναμενόμενη ανάπτυξη και τις απαιτήσεις της αγοράς. Στο δεύτερο στάδιο θα υποβάλλονται στις δημόσιες αρμόδιες αρχές ολοκληρωμένες επιχειρηματικές προτάσεις - εφόσον έχει εξασφαλισθεί χρηματοδότηση από ιδιωτικούς επενδυτές - οι οποίες εφόσον αξιολογηθούν θετικά θα χρηματοδοτούνται συμπληρωματικά από δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους. 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναπτύξει πιλοτικά μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού ερευνητικού τομέα, τα οποία εφόσον αποδειχτούν επιτυχή, θα μπορούν να υιοθετηθούν από τα κράτη μέλη. 


Μάθετε Περισσότερα