Διαγωνισμός για την απονομή βραβείων και επαίνων σε εφευρέτες

Στο πλαίσιο της προβολής των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, καθώς και των έργων που παρουσιάζουν ιδιαίτερη εφευρετική δραστηριότητα και προοπτικές για την τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, ο ΟΒΙ προκήρυξε το δεύτερο διαγωνισμό για την απονομή βραβείων και επαίνων σε εφευρέτες.

O διαγωνισμός απευθύνεται σε όσους αναφέρονται ως εφευρέτες σε εθνικές, ευρωπαϊκές ή διεθνείς αιτήσεις για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή σε εθνικά και ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι, μεταξύ άλλων, η ημερομηνία προτεραιότητας της αίτησης ή η ημερομηνία κατάθεσης να είναι μεταγενέστερη της 10ης Ιουνίου 1998 και η αίτηση να έχει δημοσιευθεί ή το δίπλωμα να έχει χορηγηθεί μέχρι και την 9η Ιουνίου 2003.

Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση στον ΟΒΙ της αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η 15η Σεπτεμβρίου 2003. Η σχετική αίτηση θα πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά: αίτημα του ενδιαφερομένου για συμμετοχή, ονοματεπώνυμο και διεύθυνση αλληλογραφίας, τον αριθμό της αίτησης χορήγησης ή του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, καθώς και τον τίτλο της εφεύρεσης, όπως αυτός αναφέρεται στην αίτηση για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας, αντίγραφο της δημοσιευμένης αίτησης για χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Στις αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισυνάπτουν οποιαδήποτε στοιχεία, που επιθυμούν να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση της εφεύρεσής τους, όπως στοιχεία που αφορούν την εκμετάλλευση της εφεύρεσης και τα πλεονεκτήματά της, καθώς και στοιχεία που αφορούν την προστασία της εφεύρεσης διεθνώς (π.χ. χορηγηθέντα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εκθέσεις έρευνας, κ.λπ.), σε έντυπο ή οπτικοακουστικό υλικό, προκειμένου να υποστηρίξουν την υποψηφιότητά τους.

Σε περίπτωση εφεύρεσης που πραγματοποιήθηκε από κοινού, από περισσότερους του ενός εφευρέτες, υποβάλλεται στον ΟΒΙ κοινή αίτηση των ενδιαφερομένων συνεφευρετών, ενώ τυχόν έπαινος ή βραβείο θα απονεμηθεί μόνο στους έχοντες υποβάλει αίτηση για συμμετοχή στο διαγωνισμό. Η αξιολόγηση των εφευρέσεων θα γίνει με τα παρακάτω κριτήρια: ότι εμπεριέχουν ιδιαίτερη εφευρετική δραστηριότητα και ότι έχουν σημαντικές προοπτικές για να συμβάλουν στην τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας.

Τα βραβεία και οι έπαινοι θα απονεμηθούν από τον Υπουργό Ανάπτυξης σε ειδική τελετή. Σημειώνεται ότι τα χρηματικά βραβεία, που θα δοθούν το πολύ σε οκτώ εφευρέσεις, προέρχονται από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο αίτησης συμμετοχής από τα γραφεία του ΟΒΙ καθημερινά (08.30-13.30)

Πληροφορίες:

ΟΒΙ, Παντανάσσης 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου, κα Έρη Μανούσου, τηλ.: 210 6183541 κα Χρυσούλα Τσαρουχά, τηλ.: 210 6183538 http://www.obi.gr/prize