Νέες δράσεις για την αξιοποίηση και ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς - Πρωτοβουλία 'Ψηφίς'

Στη διάσωση και προβολή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, αξιοποιώντας τις τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας, στοχεύει η δράση 'Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού' του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Κοινωνία της Πληροφορίας', στο πλαίσιο της οποίας ξεκίνησε ήδη η υποβολή προτάσεων.

Η παρουσίαση της δράσης έγινε από τον Ειδικό Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Γιάννη Καλογήρου και την Ειδική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού Βαρβάρα Μπελεζίνη, με την ευκαιρία της πρώτης πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων, συνολικού προϋπολογισμού 40,2 εκατ. ευρώ. Η πρόσκληση καλύπτει τα πεδία 'Ανάπτυξη συνθηκών για τη δημιουργία ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος', 'Ανάδειξη, προβολή και επικοινωνία του Ελληνικού Πολιτισμού στην Κοινωνία της Πληροφορίας' και 'Οικονομική αξιοποίηση - προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων'. Οι υποβαλλόμενες προτάσεις μπορούν να αφορούν την ανάπτυξη ολοκληρωμένων πρωτογενών ψηφιακών συλλογών, τη δημιουργία και προώθηση πολύγλωσσων εκδόσεων και πολιτιστικών εφαρμογών, την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων πληροφόρησης του κοινού, καθώς και την οικονομική αξιοποίηση και προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων.

Δυνατότητα υποβολής προτάσεων έχουν πολιτιστικοί φορείς και οργανισμοί (ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ) εποπτευόμενοι από το υπουργείο Πολιτισμού, δημόσιοι φορείς ή φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί φορείς, ακαδημαϊκά ερευνητικά ιδρύματα που κατέχουν ή διαχειρίζονται σημαντικές σε αριθμό και αξία συλλογές, ιστορικά αρχεία και αρχεία πολιτιστικών τεκμηρίων του Ελληνικού Πολιτισμού ή αναπτύσσουν σημαντική πολιτιστική δραστηριότητα και, τέλος, η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Η προθεσμία για την υποβολή των προτάσεων άνοιξε στις 23 Ιουνίου 2003 και λήγει στις 8 Αυγούστου 2003.

Περισσότερες πληροφορίες και πρόσθετο υλικό σχετικά με την πρόσκληση μπορεί να αναζητηθούν στις ιστοσελίδες του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Κοινωνία της Πληροφορίας http://www.infosoc.gr και του υπουργείου Πολιτισμού http://www.culture.gr.

Σημειώνεται ότι η δράση 'Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού' συμπληρώνεται με την πρωτοβουλία 'Ψηφίς', στόχος της οποίας είναι η καταγραφή των φορέων που συγκεντρώνουν πολιτιστικό περιεχόμενο και η κινητοποίησή τους στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αφορά τους φορείς της χώρας που είτε συγκεντρώνουν και διαθέτουν κάθε μορφής πολιτιστικό περιεχόμενο, είτε αναπτύσσουν δραστηριότητα στον τομέα του πολιτισμού.

Στο πρώτο στάδιο αυτής της πρωτοβουλίας, οι φορείς καλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε ειδικά γι' αυτό το σκοπό, στη διεύθυνση http://psifis.infosoc.gr, προκειμένου να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο που θα βρουν εκεί, με στόχο την καταγραφή των δραστηριοτήτων τους και των αναγκών τους. Τα στοιχεία αυτά θα αξιολογηθούν, στη συνέχεια, από τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Κοινωνία της Πληροφορίας', και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν θα χρησιμοποιηθούν στο σχεδιασμό των μελλοντικών προσκλήσεων της συγκεκριμένης δράσης.

Έτσι, θα διευκολυνθεί η ενημέρωση των ενδιαφερομένων από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Κοινωνία της Πληροφορίας, η οποία σε συνεργασία με το καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργείο Πολιτισμού θα εκδώσει προσκλήσεις για δράσεις που αφορούν στην 'Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού' και σε 'Εφαρμογές πιλοτικού και καινοτόμου χαρακτήρα σε περιφερειακό επίπεδο', όπως είναι τα έργα ψηφιοποίησης πολιτιστικού περιεχομένου, η δημιουργία πολιτιστικών κόμβων ενημέρωσης, η παραγωγή ηλεκτρονικών εκδόσεων, κ.λπ.