Στη 32η θέση η Ελλάδα όσον αφορά την πρόσβαση και χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

18.12.2003

Η πρόσβαση στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η χρήση τους φαίνεται να είναι κυρίως ευρωπαϊκή και ασιατική υπόθεση, σύμφωνα με τον πρώτο παγκόσμιο Δείκτη Ψηφιακής Πρόσβασης της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union''s Digital Access Index- ITU DAI). Ο DAI αποτελεί μέρος της Έκθεσης για την Παγκόσμια Ανάπτυξη των Τηλεπικοινωνιών (World Telecommunication Development Report - WTDR) για το 2003. 

Ο δείκτης συνδυάζει οκτώ μεταβλητές και καλύπτει πέντε θεματικές περιοχές: τη διαθεσιμότητα της υποδομής, την προσιτή οικονομικά πρόσβαση, το εκπαιδευτικό επίπεδο, την ποιότητα των υπηρεσιών ΤΠΕ και τη χρήση του Διαδικτύου. Ο δείκτης ITU DAI μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τον προσδιορισμό των δυνατών και αδύνατων σημείων κάθε χώρας σε ό,τι αφορά τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, καθώς και για τη διερεύνηση μελλοντικών τάσεων και προοπτικών από κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμούς ανάπτυξης, μη-κυβερνητικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, κ.λπ. 

Η έρευνα έγινε σε 178 χώρες, οι οποίες κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες: υψηλής, ανώτερης, μέσης και χαμηλής πρόσβασης. Την υψηλότερη πρόσβαση στις ΤΠΕ έχει η Σουηδία και ακολουθούν η Δανία και η Ισλανδία. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός πως στις δέκα πρώτες θέσεις βρίσκονται χώρες από την Ευρώπη και την Ασία, με μόνη εξαίρεση τον Καναδά. Οι ΗΠΑ ακολουθούν στην ενδέκατη θέση.

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την έβδομη θέση στην κατηγορία ανώτερης ψηφιακής πρόσβασης, 32η  θέση στη συνολική κατάταξη. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται η Ιρλανδία, η Κύπρος, η Ισπανία και χώρες από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, την Καραϊβική, τα κράτη του Κόλπου και τη Λατινική Αμερική. 

Βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι πως οι περιορισμένες υποδομές δεν θεωρούνται πλέον ως η μόνη κύρια αιτία του ψηφιακού χάσματος. Εξίσου σημαντικοί παράγοντες είναι, για παράδειγμα, η εκπαίδευση και το κόστος της ψηφιακής πρόσβασης. Ενδεικτικά αναφέρεται πως περίπου το 40των Περουβιανών που συμμετείχαν στην έρευνα υποστήριξαν πως δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή να συνδεθούν με το Διαδίκτυο. Επιπλέον, το 50των χρηστών του Διαδικτύου στην Κίνα έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση. 

Απαιτείται, λοιπόν, επαναπροσδιορισμός των δυνατοτήτων πρόσβασης στις Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Προς αυτή την κατεύθυνση, η χρήση αξιόπιστων δεικτών είναι εξαιρετικά σημαντική για περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας, της οικονομίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.