Υλοποιείται η εθνική υποδομή ψηφιακών γεωγραφικών πληροφοριών μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Κοινωνία της Πληροφορίας'

Στη φάση της υλοποίησης προχωρεί το σχέδιο για τη δημιουργία εθνικής υποδομής ψηφιακών γεωγραφικών πληροφοριών, με την έγκριση της χρηματοδότησης του σχετικού έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Κοινωνία της Πληροφορίας'. Πρόκειται για το έργο 'Δημιουργία Ψηφιακών Γεωγραφικών Δεδομένων, Δημιουργία Μεταδεδομένων, Ανάπτυξη Λογισμικού Διαχείρισης, Υλοποίηση Δικτυακού Κόμβου για την Παροχή Υπηρεσιών και την Εξυπηρέτηση του Πολίτη μέσω Διαδικτύου και Ηλεκτρονικών Μέσων', συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ, το οποίο θα υλοποιηθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Ειδικότερα, το έργο αφορά στη δημιουργία ψηφιακών αρχείων χωρικών δεδομένων με τη μετατροπή των εγκεκριμένων πολεοδομικών-ρυμοτομικών χαρτών της χώρας του ιστορικού αρχείου αεροφωτογραφιών από τη φυσική τους (έντυπη) μορφή σε ψηφιακή και τη δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων του οδικού δικτύου της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό θα επικαιροποιηθεί το οδικό δίκτυο της χώρας σε κλίμακα 1:50.000 με χρήση ορθοδιορθωμένων δορυφορικών εικόνων και θα δημιουργηθεί σχετικό σύστημα μεταδεδομένων. Επιπλέον, θα δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές, διαδικασίες και λειτουργίες για τη διάθεση των δεδομένων και την παροχή σχετικών με αυτά υπηρεσιών προς τους πολίτες, μέσω του Διαδικτύου και άλλων ηλεκτρονικών μέσων. 

Συνοπτικά οι σχεδιαζόμενες δράσεις περιλαμβάνουν:
1. Εργασίες ηλεκτρονικής σάρωσης και ψηφιοποίησης απόδοσης χωρικής ταυτότητας των χωρικών δεδομένων
2. Διαμόρφωση συστήματος μεταδεδομένων
3. Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού hardware και software
4. Υπηρεσίες ανάπτυξης, εγκατάστασης, παραμετροποίησης και θέσης σε λειτουργία όλων των υποεφαρμογών του συστήματος με ταυτόχρονη δημιουργία των απαραίτητων προσβάσεων στο Διαδίκτυο, το ενδοδίκτυο του ΥΠΕΧΩΔΕ και ενδεχομένως σε άλλα τοπικά δίκτυα (intranets) και θέσπιση των απαραίτητων διαδικαστικών διάδρασης
5. Υπηρεσίες εκπαίδευσης των χρηστών
6. Υπηρεσίες συντήρησης των εφαρμογών
7. Συμβουλευτικές υπηρεσίες επιστημονικής υποστήριξης υλοποίησης του έργου.