Προοπτική Διερεύνηση για τις Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας

Την πρώτη έκθεση για τα εθνικά έργα προοπτικής διερεύνησης που αφορούν τις Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας παρουσίασε πρόσφατα το θεματικό δίκτυο FISTERA ( Foresight on Information S ociety Technologies [IST] in the European Research Area), συγκρίνοντας πρακτικές και αποτελέσματα από την Αυστρία, την Τσεχία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ισπανία, τη Σουηδία και την Αγγλία. 

Στόχος του FISTERA, το οποίο χρηματοδοτείται από το 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (Πρόγραμμα IST) και υποστηρίζεται από το Κέντρο Κοινών Ερευνών (JRC) στη Σεβίλλη, είναι η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου για τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα των Τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθεσης, η διερεύνηση του μελλοντικού ρόλου των Τεχνολογιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας δεν είναι αρκετά ξεκάθαρη στα εθνικά έργα, καθώς οι αρμόδιοι φορείς δυσκολεύονται να προβλέψουν εφαρμογές για μια τεχνολογία, για την οποία η πληροφόρηση περιορίζεται ουσιαστικά στο γεγονός ότι είναι πολύ σημαντική. Το αποτέλεσμα της προσέγγισης αυτής είναι ο προσανατολισμός στις βραχυπρόθεσμες πολιτικές, χωρίς τη δυνατότητα διερεύνησης απρόσμενων τεχνολογικών επιτευγμάτων και ερευνών στην αιχμή της τεχνολογίας. 

Όσον αφορά τη μεθοδολογική προσέγγιση της προοπτικής διερεύνησης, η έκθεση επισημαίνει το ευρύ φάσμα τεχνικών, που ποικίλει από συσκέψεις και δημόσιες συζητήσεις έως πιο πολύπλευρες ασκήσεις. Παρά τις διαφοροποιημένες εθνικές πρακτικές, κοινή είναι η τάση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας για ευρύτερη συμμετοχή και αλληλεπίδραση, αλλά και διάφοροι περιορισμοί όπως ο ανεπαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση της άσκησης ή η αβεβαιότητα για το χρονοδιάγραμμα του έργου. 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης, η αντίστοιχη μελέτη της προοπτικής διερεύνησης της Σουηδίας, η οποία χρησιμοποιεί την 'τεχνολογική εμπειρία' για την πρόβλεψη τεχνολογιών που θα είναι σημαντικές στο μέλλον, μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες χώρες. Παράλληλα, προτείνεται η αποτύπωση των πεδίων επιστημονικής ειδίκευσης και των δυνατοτήτων συνεργασίας, καθώς και η συγκριτική αξιολόγηση για την ομοιόμορφη προσέγγιση της προοπτικής διερεύνησης. 

Μάθετε Περισσότερα