Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων με τη δημιουργία spin off εταιρειών

30.10.2003

Η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με την εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων δημιουργία νέων επιχειρήσεων τεχνοβλαστών (spin off) είναι το αντικείμενο της δράσης ΠΡΑΞΕ Β του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα' (ΕΠΑΝ), της οποίας ο πρώτος κύκλος προκηρύχθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων απευθύνεται κυρίως σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα και αφορά τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων εκκίνησης της επένδυσης και έναρξης παραγωγής και εμπορίας εταιρειών spin off για την εμπορική εκμετάλλευση της ερευνητικής γνώσης.

Η διάρκεια των έργων δεν μπορεί να ξεπερνά τους 36 μήνες, ενώ το συνολικό ποσό της επιχορήγησης σε μια μεμονωμένη επιχείρηση δε θα υπερβαίνει το ένα εκατ. ευρώ για αρχικές επενδύσεις και αγορά υποδομών, συμβουλευτικές υπηρεσίες και τρέχουσες δαπάνες όπως μισθοί, ενοίκια, ταξίδια, κ.λπ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης για τον 1ο κύκλο της προκήρυξης (2003 - 2004) ανέρχεται σε 23.000.000 ευρώ και καλύπτεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, καθώς και από εθνικούς δημόσιους και ιδιωτικούς πόρους.

Η υποβολή των προτάσεων έχει ήδη ξεκινήσει από τις 14 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει μέχρι εξαντλήσεως των διαθεσίμων κονδυλίων ή μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2004.

Τα κριτήρια της αξιολόγησης των προτάσεων περιλαμβάνουν τη συμμόρφωση με τον ορισμό της εταιρείας spin off, την πληρότητα του επιχειρηματικού σχεδίου, την τεκμηρίωση της σύνδεσης της κύριας εμπορικής δράσης της εταιρείας με τα ερευνητικά αποτελέσματα και την οικονομική φερεγγυότητα των συμμετεχόντων.

Σημειώνεται πως η δράση ΠΡΑΞΕ Β '' εντάσσεται στο Μέτρο 4.1 του ΕΠΑΝ για τη μεταφορά τεχνολογίας και την εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, τη δημιουργία νέων εταιρειών και την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης.

Η πρώτη φάση του ΠΡΑΞΕ έχει ήδη ολοκληρωθεί με τη χρηματοδότηση 210 έργων για την προετοιμασία της επένδυσης και την ενίσχυση των ενδιαφερομένων για τη δημιουργία τεχνοβλαστών .

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα υποβολής προτάσεων είναι διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ( http://www.gsrt.gr)και στο Υπουργείο Ανάπτυξης/ΓΓΕΤ , κ. Ε. Σακελλαρίου , κα Ε. Κετσετζοπούλου , κα Μ. Κίτσου (τηλ.: 210 6911122, fax: 210 7713810).