Ανοιχτή η υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Δράσης 2.9.4 του ΕΠΑΝ για την τόνωση της επιχειρηματικότητας στον κλάδο του περιβάλλοντος

11.09.2003

Στην τόνωση της επιχειρηματικότητας στον κλάδο του περιβάλλοντος αφενός και αφετέρου στην καλύτερη διαχείριση των περιβαλλοντικών ζητημάτων στοχεύει η νέα δράση 'Ενίσχυση της δημιουργίας /επέκτασης μονάδων για τη διαχείριση ή και αξιοποίηση αποβλήτων' (Δράση 2.9.4) του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα', της οποίας ο πρώτος κύκλος προκηρύχθηκε πρόσφατα από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, στόχοι της Δράσης 2.9.4 είναι η τόνωση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της διαχείρισης ή/και αξιοποίησης αποβλήτων, η αντιμετώπιση οξυμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο και η κάλυψη σε σημαντικό βαθμό του ελλείμματος της χώρας σε εγκαταστάσεις διαχείρισης βιομηχανικών και άλλων αποβλήτων. Το νέο πρόγραμμα υποστηρίζει τη δημιουργία/επέκταση μονάδων για τη διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων ή άλλων ειδικών υλικών εκτός των αστικών απορριμμάτων, που προέρχονται από εγκαταστάσεις που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια. Στις επιλέξιμες δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονται η περισυλλογή, συσκευασία, προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά και αξιοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων και άλλων υλικών ή συσκευασιών όπως οι μπαταρίες, τα ορυκτέλαια, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τα αυτοκίνητα, τα ελαστικά αυτοκινήτων, οι διάφορες συσκευασίες κ.λπ.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν προτάσεις υφιστάμενες ή νέες (υπό σύσταση) μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον τομέα διαχείρισης ή εναλλακτικής διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 140.000 ευρώ έως 10.000.000 ευρώ που περιλαμβάνουν δαπάνες για: 
· Ανέγερση ή αγορά κτιρίων
· Προμήθεια εξοπλισμού
· Μεταφορικά μέσα 
· Προμήθεια λογισμικού
· Αγορά δικαιωμάτων χρήσης τεχνογνωσίας
· Δαπάνες πιστοποίησης
· Αμοιβές συμβούλων

O Α'' Κύκλος της Δράσης 2.9.4 έχει προϋπολογισμό 11.000.000 ευρώ. Κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως του αριθμού των εγκαταστάσεών της, έχει δικαίωμα υποβολής μιας πρότασης.

Οι προτάσεις υποβάλλονται έως τις 28 Νοεμβρίου 2003 και μέχρι ώρα 14.00 μ.μ. στη Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Μεσογείων 119, ΤΘ 10192, Αθήνα. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον τρόπο υποβολής των προτάσεων, τη διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, την ένταξή τους για χρηματοδότηση από την παρούσα πρόσκληση και την καταβολή της επιχορήγησης, μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στον Οδηγό Προγράμματος. 

Ο Οδηγός Προγράμματος, όπως και τα έντυπα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης (Αίτηση, Ειδικό Ερωτηματολόγιο, Περιεχόμενα τεχνοοικονομικής μελέτης), είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα' (ΕΠΑΝ) (www.antagonistikotita.gr), καθώς επίσης και στη Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος.

Μάθετε Περισσότερα