Πιλοτική δράση 2,5 εκατ. ευρώ ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών περιφερειών στην οικονομία της γνώσης

30.10.2003

Την πιλοτική δράση έρευνας 'Περιφέρειες της Γνώσης' εγκαινίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ Έρευνα, ΓΔ Περιφερειών) με την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων, προϋπολογισμού 2,5 εκατ. ευρώ, που ανακοινώθηκε την 01/08/2003 με καταληκτική ημερομηνία στις 17/09/2003.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η τεχνολογική ανάπτυξη των περιφερειών της Ευρώπης και η ενίσχυση της συμμετοχής τους στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Η υποβολή των προτάσεων απαιτεί τη συμμετοχή τριών οργανισμών από τρία διαφορετικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ αναμένεται να επιλεγούν δέκα προτάσεις. Τα είδη των δραστηριοτήτων που προβλέπονται αφορούν την τεχνολογική αποτίμηση (technology audits) και την περιφερειακή πρόγνωση, τις δράσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη με οδηγό τα πανεπιστήμια, καθώς και τις πρωτοβουλίες καθοδήγησης γνώσης για τη δικτύωση τεχνολογικά προηγμένων περιφερειών με λιγότερο ευνοημένες περιφέρειες. 

Σχολιάζοντας την πρωτοβουλία 'Περιφέρειες της Γνώσης', ο Επίτροπος Έρευνας Ph. Busquin τόνισε πως η περιφερειακή διάσταση είναι το κλειδί για τη μείωση του χάσματος μεταξύ της Ευρώπης και των ανταγωνιστών της σχετικά με τις επενδύσεις για την έρευνα και την αξιοποίηση της γνώσης. Επιπλέον, υπογράμμισε πως στην Ευρώπη υπάρχουν περιφέρειες που επιδεικνύουν υψηλό επίπεδο καινοτομίας σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά και περιοχές που πρέπει να επωφεληθούν από την κοινωνία της γνώσης. 

Τα στοιχεία της ευρωπαϊκής έκθεσης ' Innovation Scoreboard 2002' επιβεβαιώνουν τις απόψεις του Επιτρόπου, καθώς περιφέρειες όπως η Baden Wurttemberg (Γερμανία), Ile de France (Γαλλία), Uusimaa (Φινλανδία), Vaestsverige (Σουηδία) και Eastern England (Αγγλία) διαθέτουν ποσοστό 3% του ΑΕΠ για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε άλλες περιφέρειες δεν ξεπερνά το 0,5%. 

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα υποβολής προτάσεων είναι διαθέσιμα στην διεύθυνση: http://www.cordis.lu/era/knowreg.htm. Σημειώνεται επίσης πως η υπηρεσία ανεύρεσης εταίρων της CORDIS (http://partners-service.cordis.lu) έχει ήδη ανανεωθεί ώστε να ανταποκριθεί στις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος των οργανισμών για την πιλοτική δράση 'Περιφέρειες της Γνώσης' (επιλογή 'KNOWREG' από τη λίστα 'Other EU programmes').