Απολογισμός του Ευρωπαϊκού Σεμιναρίου σχετικά με τους στόχους των πολιτικών για το ηλεκτρονικό επιχειρείν

Η συγκρότηση του ευρωπαϊκού δικτύου για τη υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στον τομέα του e-business (European e-business support network for SMEs) και η επίτευξη ευρείας συναίνεσης όσον αφορά την ανάγκη στοχοθέτησης σε εθνικό επίπεδο και την αξιολόγηση των πρακτικών e-business ήταν τα κύρια αποτελέσματα του ευρωπαϊκού σεμιναρίου για το ηλεκτρονικό επιχειρείν , που διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή , στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας, στις 16-17 Ιανουαρίου 2003, στο Ζάππειο στην Αθήνα.

Στην εκδήλωση με τίτλο 'Ευρωπαϊκό Σεμινάριο σχετικά με τους στόχους των πολιτικών για το ηλεκτρονικό επιχειρείν' συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκοί και εμπειρογνώμονες από το χώρο του e-business που εξέτασαν θέματα σχετικά με τη διάδοση του e-business στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και την υιοθέτηση πρακτικών από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), τις σύγχρονες πολιτικές και τις μελλοντικές προκλήσεις, τον καθορισμό ποιοτικών και ποσοτικών στόχων στις πολιτικές e-business για τις ΜΜΕ.

Όσον αφορά το ευρωπαϊκό δίκτυο για την υποστήριξη των ΜΜΕ στον τομέα του e-business , η πρωτοβουλία εντάσσεται στο Σχέδιο Δράσης eEurope 2005 και προβλέπει την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ εμπειρογνωμόνων, καθώς και το συντονισμό δράσεων στήριξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο Σεμινάριο παρουσιάστηκαν τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία για τη διάδοση του e-business  στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και αναλύθηκαν τα κυριότερα εμπόδια για τις ΜΜΕ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, επίσης, και στην αξιολόγηση της πρωτοβουλίας Go Digital για τη διαμόρφωση πολιτικών στον τομέα του e-business.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Α. Τσοχατζόπουλος , τόνισε πως 'έρευνα, τεχνολογία, επιχειρηματικότητα για τις επιχειρήσεις, καινοτομία είναι τα εργαλεία με τα οποία θα πετύχουμε ανταγωνιστικότερες επιχειρήσεις'. Όσον αφορά την έρευνα στην Ελλάδα, ο Υπουργός σημείωσε πως τα τελευταία χρόνια οι δαπάνες για την έρευνα και την τεχνολογία έχουν αυξηθεί κατά 11-12% ανά έτος, ποσοστό που αποτελεί το δεύτερο υψηλότερο ρυθμό αύξησης μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, μετά τη Φινλανδία. Επεσήμανε ακόμη ότι στόχος της Ελλάδας είναι η αύξηση του ποσοστού του ΑΕΠ που διατίθεται για την έρευνα από 0,7% σε 1,5% μέχρι το 2010, με το ποσοστό των ιδιωτικών επενδύσεων να ανέλθει στο 0,6%.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, κ. Α. Μιτσής, τόνισε πως 'οι πρωτοβουλίες που προάγουν τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT) θα πρέπει να στηριχθούν έτσι ώστε οι ΜΜΕ να εκμεταλλευθούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που παρέχει το e-business, πλεονέκτημα το οποίο αποτελεί την ειδοποιό διαφορά στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον'. Επίσης αναφορά έγινε στη νέα στρατηγική της Γραμματείας για την υλοποίηση πολιτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government), με στόχο τη βελτίωση των κρατικών διαδικασιών (e-Administration) και της επικοινωνίας με τους πολίτες (e-Citizens and e-Services) και την ανάπτυξη εξωτερικών συνεργασιών (e-Society).

Τα κύρια αποτελέσματα του Σεμιναρίου, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων στόχων για τις πολιτικές e-business, θα αντικατοπτρίζονται σε μια 'Ανακοίνωση για την προώθηση της χρήσης των ICT και του e-business για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις', την οποία θα εξετάσει η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για την Ανταγωνιστικότητα και για την Ανάπτυξη και η ομάδα Enterprise Policy Group της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ τα συμπεράσματα θα τεθούν προς υιοθέτηση στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας στις 12 και 13 Μαΐου 2003.