Παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων για την ενίσχυση των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

27.06.2003

Την παράταση κατά ένα μήνα της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων των ενδιαφερομένων για το Πρόγραμμα του Γ΄ ΚΠΣ με τίτλο 'Ενίσχυση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων' ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης. 

Ειδικότερα, προκειμένου να διευκολυνθεί η μεγαλύτερη συμμετοχή και η καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερόμενων, καθορίστηκε ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων η 14η Φεβρουαρίου 2003, έναντι της αρχικής που αφορούσε τις 13 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, δεν υπάρχει αλλαγή όσον αφορά τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούν την πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 

Υπενθυμίζεται πως το εν λόγω Πρόγραμμα, συνολικού προυπολογισμού 109,75 εκατ. ευρώ, αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και πολύ μικρών μεταποιητικών επιχειρήσεων μέσω της χρηματοδότησης ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) για την τεχνολογική αναβάθμιση των λειτουργιών τους, την προώθηση της καινοτομίας, τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων τους και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια πριν από τις 1/1/1999, απασχολούν έως 50 άτομα και έχουν συνολικό μέσο κύκλο εργασιών για την προηγούμενη τριετία από 73.367 ευρώ έως και 7.000.000 ευρώ. Βασική προϋπόθεση εξάλλου είναι οι επιχειρήσεις αυτές να πληρούν το κριτήριο της ανεξαρτησίας. 

Η Δράση στήριξης των ΜΜΕ και ΠΜΕ προβλέπει την επιχορήγηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων με ποσοστό μέχρι και 40% του προτεινόμενου συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου, ο οποίος δεν πρέπει να είναι μικρότερος των 58.694,05 ευρώ και να μην υπερβαίνει τα 440.205,42 ευρώ.

Η Απόφαση Παράτασης της ΓΓΒ ...