Διεθνές Συνέδριο 'Προοπτική Διερεύνηση στο Διευρυμένο  Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και Καινοτομίας'

13.05.2003

Διεθνές συνέδριο με θέμα 'Προοπτική Διερεύνηση στο Διευρυμένο Ευρωπαϊκό Χώρο 'Ερευνας και Καινοτομίας' πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης στις 15-16 Μαΐου 2003 στα Ιωάννινα (στο νεόδμητο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου). Το συνέδριο, το οποίο  διοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία 'Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη γραμματειακή υποστήριξη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχει ως στόχο να προωθήσει τη συνεργασία σε θέματα προοπτικής διερεύνησης (foresight) μεταξύ χωρών και περιφερειών της ΕΕ καθώς και άλλων γειτονικών χωρών, με ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες των Βαλκανίων και της Μεσογειακής Λεκάνης. Περισσότεροι από 180 σύνεδροι: εμπειρογνώμονες σε θέματα προοπτικής διερεύνησης, πανεπιστημιακοί, ερευνητές, στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών και εκπρόσωποι κυβερνήσεων και των Ευρωπαϊκών οργάνων, θα ανταλλάξουν απόψεις όσον αφορά την πορεία συναφών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών στην Ευρώπη. Με την ολοκλήρωση των εργασιών του συνεδρίου, οι σύνεδροι θα κληθούν να εγκρίνουν ένα κείμενο προτάσεων: 'Το Μανιφέστο των Ιωαννίνων για συνεργασία στη Προοπτική Διερεύνηση', που είναι μια διακήρυξη συνεργασίας όλων των ενδιαφερομένων μερών για τη σκιαγράφηση 'της Ευρώπης του μέλλοντος' με γνώμονα τις εξελίξεις στην επιστήμη και καινοτομία. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των συνέδρων βρίσκεται το ελληνικό πρόγραμμα 'Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα: 2021', που υλοποιεί η ΓΓΕΤ με πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα', και το οποίο αποτελεί μια προσπάθεια διερεύνησης του μέλλοντος της ελληνικής κοινωνίας με τη βοήθεια 'σεναρίων' για το μέλλον, με επίκεντρο τις εξελίξεις στην 'Ερευνα και Καινοτομία και χρονικό ορίζοντα το 2021. Στο συνέδριο θα ομιλήσουν ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Α. Τσοχατζόπουλος (ο οποίος θα εγκαινιάσει επίσης το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου στις 15 Μαΐου 2003), ο Γενικός Διευθυντής Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Αχιλλέας Μητσός, ενώ θα χαιρετίσουν ο Υφυπουργός Γεωργίας κ. Ε. Αργύρης και οι τοπικές αρχές Ηπείρου/Ιωαννίνων. Το πρόγραμμα του συνεδρίου, τα κείμενα των ομιλιών και άλλες πληροφορίες για τις δορυφορικές εκδηλώσεις βρίσκονται στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου: http://medlab.cs.uoi.gr/conf2003. Το συνέδριο έχει ως επίσημη γλώσσα την αγγλική και θα μεταδίδεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω Διαδικτύου στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Συντονιστής του Συνεδρίου είναι ο Δρ. Βασίλειο Λαοπόδης, στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (με απόσπαση στη ΓΓΕΤ). Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου: κα Εύη Καλαμπακιώτη, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τηλ: 26510 98820, 97648, e-mail: conf2003@cc.uoi.gr

Μάθετε Περισσότερα