Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Ανταγωνιστικότητα': Στη φάση προκήρυξης το 55% του συνολικού προϋπολογισμού - Ανοιχτές προσκλήσεις

27.05.2003

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται πλέον η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα', με ανοιχτές προκηρύξεις σε μια σειρά δράσεων αλλά και νέες παρεμβάσεις που πρόκειται να προκηρυχθούν μέσα στους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας του ΕΠΑΝ, ήδη το 55% του συνολικού προϋπολογισμού έχει προκηρυχθεί και περισσότερα από 5.000 επιχειρηματικά σχέδια έχουν ήδη εγκριθεί, καλύπτοντας το ένα τρίτο των συνολικών πόρων του Προγράμματος. 
Μέσα από τα συγκεκριμένα σχέδια, υλοποιούνται έργα στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, της ενέργειας, των υπηρεσιών και των νέων τεχνολογιών. 

Στην τρέχουσα χρονική στιγμή, σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίας, ανοιχτές για την υποβολή προτάσεων ενίσχυσης από επιχειρήσεις και φορείς ή φυσικά πρόσωπα είναι οι ακόλουθες δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος, κατά τομέα:

A. Για τουριστικές επιχειρήσεις:

Ποιοτικός εκσυγχρονισμός καταλυμάτων που δεν εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο (Δράση 2.2.2). Συνολικός προϋπολογισμός: 110.340.000?. Προϋπολογισμός πρότασης: 73.367 ευρώ. Ποσοστό επιχορήγησης: 40%. Προθεσμία: Ανοικτή Προκήρυξη

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών ΜΜΕ (Δράση 2.2.3). Συνολικός προϋπολογισμός: 127.100.000 ευρώ. Προϋπολογισμός πρότασης:58.700 ?. Ποσοστό επιχορήγησης: 40% Προθεσμία:Ανοικτή Προκήρυξη.

Διάδοση και καθιέρωση της ελληνικής κουζίνας και ενίσχυση επιχειρήσεων για την απόκτηση σήματος ΕΟΤ για την ελληνική κουζίνα (Δράση 5.2.2) Συνολικός προϋπολογισμός: 14.673.514.3?. Προϋπολογισμός πρότασης: 29.350 ευρώ. Ποσοστό επιχορήγησης: 50%. Προθεσμία: 30.6.2003.

Σχέδια τουριστικής προβολής του ΕΟΤ, που τελούν σε συνέργια με ανάλογα σχέδια του Ιδιωτικού τομέα (Δράση 5.3.1):
α) Πρόγραμμα προώθησης και προβολής του Θρησκευτικού Τουρισμού :
Συνολικός Προϋπολογισμός: 200.000 ευρώ Προθεσμία (Α΄ κύκλος): 30.5.2003

β) Πρόγραμμα προώθησης και προβολής του Αθλητικού Τουρισμού:
Συνολικός Προϋπολογισμός: 350.000 ευρώ Προθεσμία (Α΄ κύκλος): 30.6.2003.

γ) Πρόγραμμα προώθησης και προβολής του Χειμερινού Τουρισμού:
Συνολικός Προϋπολογισμός: 400.000 ευρώ Προθεσμία (Α΄ κύκλος): 30.6.2003.

δ) Πρόγραμμα προώθησης και προβολής του τουρισμού πόλης (Αστικού Τουρισμού):
Συνολικός Προϋπολογισμός: 280.000 ευρώ Προθεσμία (Α΄ κύκλος): 30.5.2003.

ε) Πρόγραμμα προώθησης και προβολής της ελληνικής γαστρονομίας:
Συνολικός Προϋπολογισμός: 300.000 ευρώ Προθεσμία (Α΄ κύκλος): 30.6.2003.

Β. Για ενεργειακές επενδύσεις: 

Παροχή οικονομικών κινήτρων για τη πραγματοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού/ θερμότητας/ ψύξης, υποκατάσταση συμβατικής ενέργειας και εφαρμογών Α.Π.Ε. (Δράση 2.1.3). Συνολικός προϋπολογισμός (Β΄ Κύκλος): 470.000.000 ευρώ Προϋπολογισμός πρότασης: 44.000- 44.000.000?. Ποσοστό επιχορήγησης: 30- 50%. Προθεσμία: 30.8.2003 (ανά τετράμηνο μέχρι 31.12.2003).

Γ. Για ειδικές επενδύσεις 

Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας Ατόμων με Αναπηρίες (Δράση 2.8.3). Συνολικός προϋπολογισμός : 11.760.000 ευρώ Προϋπολογισμός πρότασης: μέχρι 150.000 ευρώ Ποσοστό επιχορήγησης: 50%. Προθεσμία:15.6.2003.

'Υποστήριξη ερευνητικών Μονάδων για τη προτυποποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων (spin off) . (Δράση 4.1.1) Συνολικός προϋπολογισμός: 67.500.000 ευρώ. Προϋπολογισμός πρότασης: Α΄ Φάση: μέχρι 44.000 ευρώ, Β΄ Φάση: μέχρι 1.000.000 ευρώ. Ποσοστό επιχορήγησης: Α΄ Φάση 100%, Β΄ Φάση: μέχρι 50%. Προθεσμία: Aνοικτή Προκήρυξη.

ΕΛΕΥΘΩ Ανάπτυξη Τεχνολογικών Πάρκων και Θερμοκοιτίδων (Δράση 4.2.1). Συνολικός Προϋπολογισμός: 68.900.000 ευρώ. Προϋπολογισμός πρότασης: μέχρι 7.500.000 ευρώ. Ποσοστό επιχορήγησης: μέχρι 50%. Προθεσμία: Aνοικτή Προκήρυξη.

ΑΚΜΩΝ Ανάπτυξη Δημόσιων Ερευνητικών Φορέων (Δράση 4.2.2). Προϋπολογισμός: 23.650.000 ευρώ. Προϋπολογισμός πρότασης: Από 150.000 ευρώ έως 2.200.000 ευρώ. Προθεσμία: Ανοικτή Προκήρυξη.ΕΡΜΗΣ 'ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΘΥΡΕΣ' Υποστήριξη και Διαμόρφωση Ε&Τ- Διαχείριση Ε&Τ Πληροφοριών (Δράση 4.4.5). Συνολικός Προϋπολογισμός Περιόδου 2003-2005: 900.000 ευρώ. Προϋπολογισμός Πρότασης: Από 30.000 ευρώ έως 170.000 ευρώ. Προθεσμία: 6.6.2003 


Δ. Για υφιστάμενες επιχειρήσεις όλων των τομέων 

ΗΡΩΝ. Πρόγραμμα για την απασχόληση ερευνητικού προσωπικού στις επιχειρήσεις (Δράση 8.3.2). Συνολικός προϋπολογισμός: 52.000.000 ευρώ. Προϋπολογισμός πρότασης: μέχρι 402.000 ευρώ. Ποσοστό επιχορήγησης:Από 35% έως 50%. Προθεσμία: Aνοικτή προκήρυξη.

ΠΑΒΕΤ-ΝΕ. Πρόγραμμα για την ανάπτυξη της έρευνας σε νέες επιχειρήσεις (ενίσχυση επιχειρήσεων με διάρκεια ζωής μικρότερη της πενταετίας για εκτέλεση έργων έρευνας και ανάπτυξης, Δράση 4.3.2). Συνολικός προϋπολογισμός: 14.500.000 ευρώ. Ποσοστό επιχορήγησης: Από 35% έως 60%. Προθεσμία:30.6.2003.

Ανθρώπινα δίκτυα ερευνητικής και τεχνολογικής επιμόρφωσης (Δράση 8.3.6). Συνολικός Προϋπολογισμός: 2.934.703 ευρώ. Προϋπολογισμός πρότασης: Από 120.000 ευρώ έως 180.000 ευρώ. Ποσοστό Επιχορήγησης:Από 35% έως 45%. Προθεσμία: 30.5.2003. 

Εκπαιδευτική Στήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Δράση 8.2.5). Πρόγραμμα υποστήριξης μικρών επιχειρήσεων (προσωπικό μέχρι 10 άτομα και κύκλος εργασιών μέχρι 586.000 ευρώ ) προκειμένου να εξοικειωθούν με πρακτικές ηλεκτρονικού επιχειρείν χρησιμοποιώντας το INTERNET. Συνολικός Προϋπολογισμός: 22.360.638 ευρώ. Ποσοστό επιχορήγησης: 100%. Προθεσμία: Ανοικτή Προκήρυξη.