ΕΥΡΗΚΑ - Προωθώντας τη βιομηχανική καινοτομία (γ΄μέρος)

27.06.2003

Το ΕΥΡΗΚΑ είναι μια πρωτοβουλία, που προωθεί την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη, μέσω των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας, στηρίζει τα ερευνητικά αποτελέσματα που στοχεύουν στις ανάγκες της αγοράς και ενθαρρύνει συνεργασίες μεταξύ βιομηχανικών και επιστημονικών φορέων με μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το ΕΥΡΗΚΑ καλύπτει όλους τους τεχνολογικούς τομείς στους οποίους βασίζεται η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα , όπως: περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, μεταφορές, ενέργεια, προηγμένες εφαρμογές μορφοποιήσεων, ιατρική/βιοτεχνολογία, κλπ.

Η πρωτοβουλία EUREKA αποτελεί ένα ευρύ πανευρωπαϊκό δίκτυο που συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του 1985 από 17 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Σήμερα συμμετέχουν 33 χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, μέσω της προώθησης ερευνητικών έργων υψηλής ποιότητας, προσανατολισμένων στις ανάγκες της αγοράς. Τα κοινά έργα δηλαδή μεταξύ των κρατών-μελών του ΕΥΡΗΚΑ δίνουν τη δυνατότητα για συνεργασίες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την ανάπτυξη νέων προϊόντων, μεθοδολογιών και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Όλα αυτά τα χρόνια, το ΕΥΡΗΚΑ έχει αποδείξει ότι αποτελεί έναν πολύτιμο μηχανισμό, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα στις βιομηχανίες και στα ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης να αναπτύξουν και αξιοποιήσουν τις σύγχρονες τεχνολογίες υψηλής στάθμης . Παράλληλα, το ΕΥΡΗΚΑ συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τις οικονομίες των κρατών - μελών. Σημειώνεται ότι δεν υπάρχει κεντρική χρηματοδότηση, αλλά η χρηματοδότηση προέρχεται από τους εθνικούς προϋπολογισμούς.

Βασικό πλεονέκτημα του ΕΥΡΗΚΑ είναι η ευελιξία στον τρόπο δημιουργίας και υλοποίησης των διαφόρων έργων, με προσδιορισμό των στόχων και αναγκών, καθώς και τον καθορισμό των ενεργειών και τη διαχείρισή τους από τους ίδιους τους συμμετέχοντες. Η προσέγγιση αυτή, γνωστή ως bottom-up, είναι θεμελιώδης στο ΕΥΡΗΚΑ. Οι εταιρείες προσεγγίζουν το ΕΥΡΗΚΑ για την υποστήριξη των ιδεών τους, τη στιγμή που αυτές θεωρούν κατάλληλη, χωρίς να περιμένουν την ανακοίνωση κάποιας σχετικής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Χαρακτηριστικό του ΕΥΡΗΚΑ είναι η αποκέντρωση των δραστηριοτήτων . Το αντικείμενο και οι δράσεις των έργων καθορίζονται από φορείς των κρατών-μελών που αποφασίζουν να συνεργαστούν για την υλοποίηση αυτών των έργων. Τα κράτη - μέλη είναι αυτά που έχουν την ευθύνη χρηματοδότησης των φορέων που συμμετέχουν σε ένα έργο. Έτσι, τα εθνικά γραφεία συνεργάζονται στενά μεταξύ τους, συντονίζουν τις εθνικές δράσεις χρηματοδότησης, και βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με τους συμμετέχοντες φορείς.

Το Δίκτυο υποστηρίζεται από μια κεντρική γραμματεία , που εδρεύει στις Βρυξέλλες και η οποία καταχωρεί τα έργα σε βάσεις δεδομένων, παρακολουθεί και αξιολογεί την απόδοση όλων των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, το Δίκτυο αναλαμβάνει τη διοργάνωση υποστηρικτικών εκδηλώσεων για την προώθηση και την ενίσχυση συνεργασιών σε εξειδικευμένους τομείς. Ειδικότερα, στις υπηρεσίες που προσφέρει το EUREKA περιλαμβάνονται οι συμβουλές για τη συμπλήρωση των προτάσεων, με τη χρήση ειδικού λογισμικού, η υποστήριξη στην αναζήτηση συνεργατών, η υποστήριξη στη διαχείριση των έργων και στις διαδικασίες χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης.

Από τη σύσταση της πρωτοβουλίας ΕΥΡΗΚΑ μέχρι σήμερα, έχουν υλοποιηθεί και συνεχίζουν να δημιουργούνται πολυάριθμα έργα, που εντάσσονται στους εξής επιστημονικούς/τεχνολογικούς τομείς: ιατρική-βιοτεχνολογία, ενέργεια, περιβάλλον, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, ρομποτική-αυτοματισμοί, νέα υλικά, λέιζερ, μεταφορές . Εκτός από τα έργα που εντάσσονται στους παραπάνω τομείς, υπάρχουν τα έργα Cluster και Umbrella, που εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασιών σε συγκεκριμένους τομείς.

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης πλέον των 2.500 έργων, των οποίων η εκτιμώμενη αξία επένδυσης ξεπερνά τα 25 δισ. ευρώ. Στα έργα αυτά εμπλέκονται περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις, βιομηχανίες, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια , από όλη την Ευρώπη.

Πληροφορίες
Ελληνικό Γραφείο EUREKA
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης, κ. Ιωάννης Παπαδάκης
Μεσογείων 14-18, 115 27 Αθήνα
Tηλ.: 010 7713474 Fax: 010 7713810
e-mail: jep@gsrt.gr