Οι δράσεις για έρευνα και τεχνολογία στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Κοινωνία της Πληροφορίας'

Στην τελική φάση της ανάπτυξης προχωρούν δράσεις για την έρευνα και την τεχνολογία, ύψους 94 εκατ. ευρώ, που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Eπιχειρησιακού Προγράμματος 'Κοινωνία της Πληροφορίας' (ΕΠ ΚτΠ) του Γ΄ΚΠΣ. Οι συνδυασμένες δε παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν μέσω του ΕΠ ΚτΠτ, αλλά και του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Ανταγωνιστικότητα', θα συμβάλλουν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, στην προσπάθεια για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος προσανατολισμένου προς την κοινωνία της γνώσης.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Δημήτρης Δενιόζος παρουσιάζοντας τις δράσεις για την έρευνα και την τεχνολογία στη δημόσια διαβούλευση για το ΕΠ ΚτΠ, οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο του Γ΄ΚΠΣ έχουν ως στόχο αφενός την τόνωση της ζήτησης νέας γνώσης από τις επιχειρήσεις και, αφετέρου, την αύξηση της προσφοράς , με τη δημιουργία κρίσιμης μάζας στον ερευνητικό χώρο και τη μείωση της διασποράς ανάμεσα στις ερευνητικές νησίδες.

Η προσπάθεια σε εθνικό επίπεδο εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της ΕΕ για την καλύτερη ενσωμάτωση της νέας γνώσης στην παραγωγική δραστηριότητα, στο πλαίσιο της οποίας έχει τεθεί ο πανευρωπαϊκός στόχος της αύξησης των δαπανών για την έρευνα μέχρι το 2010 στο επίπεδο του 3% του ΑΕΠ και της συμμετοχής των επιχειρήσεων στα 2/3 της συνολικής χρηματοδότησης.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, για την επίτευξη του εθνικού στόχου για χρηματοδότηση της έρευνας στο 1,5% του ΑΕΠ με συμμετοχή των επιχειρήσεων στο 40%, κρίνεται απαραίτητη η δρομολόγηση αλλαγών στη δομή της ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, απαιτείται η δημιουργία νέων επιχειρήσεων στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας, η ίδρυση επιχειρήσεων (spin-offs) από επιστήμονες και παράλληλα, η διασφάλιση των συνθηκών εκείνων που θα κάνουν τη χώρα ελκυστικότερη για την εγκατάσταση ξένων επιχειρήσεων για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι Δράσεις του ΕΠ ΚτΠ στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας.

Ανάλυση Σχεδίων Δράσης του ΕΠ ΚτΠ για Έρευνα και Τεχνολογία
(Συνολικός προϋπολογισμός: 93.910 χιλ. ευρώ)

Τίτλος έργου: Εθνικό Δίκτυο Ερευνας και Τεχνολογίας
Αναβάθμιση του δικτύου κορμού του ΕΔΕΤ σε οπτικό δίκτυο νέας γενιάς τεχνολογίας Πολυπλεξίας Μήκους Κύματος (DWDM)
Μέτρο / Πράξη: 3.3.2
Συνολ. Προϋπολογισμός: 23.478 χιλ. ευρώ

Τίτλος έργου: Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Ερευνας & Τεχνολογίας
Διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου για την παροχή υπηρεσιών Ε&ΤΑ πληροφόρησης στην εθνική επιστημονική κοινότητα
Μέτρο / Πράξη: 3.3.3
Συνολ. Προϋπολογισμός: 8.804 χιλ. ευρώ

Τίτλος έργου: Συντονισμένο Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
Εργα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης σε θέματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης που ενσωματώνουν προηγμένες τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών
Μέτρο / Πράξη: 3.3.1
Συνολ. Προϋπολογισμός: 16.434 χιλ. ευρώ

Τίτλος έργου: Συντονισμένο Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
Εργα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης σε θέματα εργαλείων και επιχειρηματικών μοντέλων ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς και υποστήριξης της πρόσβασης ΜΜΕ στην ψηφιακή οικονομία
Μέτρο / Πράξη: 3.3.1
Συνολ. Προϋπολογισμός: 17.608 χιλ. ευρώ

Τίτλος έργου: Αλλα συντονισμένα προγράμματα
Μέτρο / Πράξη: 3.3.1
Συνολ. Προϋπολογισμός: 4.108 χιλ. ευρώ

Τίτλος έργου: ΗΡΩΝ-Π
Υποστήριξη της απασχόλησης νέων ερευνητών και τεχνικών σε επιχειρήσεις
Μέτρο / Πράξη: 3.5.4
Συνολ. Προϋπολογισμός: 23.478 χιλ. ευρώ

Τίτλος έργου: Πληροφοριακό Σύστημα για τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε θέματα Ερευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με τη ΓΓΕΤ των πολιτών που ενδιαφέρονται για θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας
Μέτρο / Πράξη: 2.2.1
Συνολ. Προϋπολογισμός: 880 χιλ. ευρώ

Τίτλος έργου: Εθνικό Πρόγραμμα Ορολογικού Συντονισμού
Δημιουργία λειτουργικής υποδομής για το συντονισμό και την αναβάθμιση της χρήσης της ορολογίας στον ελληνικό χώρο
Μέτρο / Πράξη: 2.2.1
Συνολ. Προϋπολογισμός: (19.076) χιλ. ευρώ