Πρόγραμμα 'Διεθνής συνεργασία στη βιομηχανική έρευνα και δραστηριότητες ανάπτυξης σε προ-ανταγωνιστικό στάδιο'

27.06.2003

Ενα νέο πρόγραμμα που έχει ως σκοπό την ενθάρρυνση των ελληνικών φορέων (επιχειρήσεων, βιομηχανιών, ερευνητικών κέντρων, ΑΕΙ, ΤΕΙ) για την ενεργό συμμετοχή τους στην ανάπτυξη συνεργασιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε έργα βιομηχανικής έρευνας και επίδειξης , προκηρύχθηκε πρόσφατα από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Πρόκειται για το πρόγραμμα 'Διεθνής συνεργασία στη βιομηχανική έρευνα και δραστηριότητες ανάπτυξης σε προ-ανταγωνιστικό στάδιο' το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Ανταγωνιστικότητα' (ΕΠΑΝ), με συνολικό προϋπολογισμό 5.280.000 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα προκήρυξη του προγράμματος έχουν: βιομηχανικές επιχειρήσεις, εταιρίες βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, Μικρο-μεσαίες Eπιχειρήσεις (ΜΜΕ), ενώ ερευνητικά κέντρα, αυτοτελή ινστιτούτα, ΑΕΙ και ΤΕΙ μπορούν να συμμετάσχουν ως συνεργαζόμενοι φορείς (υπεργολάβοι). Καινοτόμο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι η συμμετοχή σε αυτό προϋποθέτει υποχρεωτικά τη συνεργασία με ένα τουλάχιστον φορέα από άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης ευρωπαϊκής χώρας . Οι φορείς όμως του εξωτερικού δεν είναι επιλέξιμοι για χρηματοδότηση, βάσει του παρόντος καθεστώτος.

Ειδικότερα το πρόγραμμα θα υποστηρίξει:
α) δραστηριότητες βιομηχανικής έρευνας , με συνεργασίες σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, οι οποίες στοχεύουν στην απόκτηση νέων γνώσεων που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, μεθόδων ή υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία ή συνεπάγονται σημαντική βελτίωση των ήδη υπαρχόντων προϊόντων, μεθόδων ή υπηρεσιών,
β) δραστηριότητες ανάπτυξης σε προανταγωνιστικό στάδιο που έχουν σκοπό τη συγκεκριμενοποίηση των αποτελεσμάτων της βιομηχανικής έρευνας σε ένα σχέδιο, πρόγραμμα ή σχεδιασμό για νέα προϊόντα, νέες μεθόδους παραγωγής ή υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος το ποσό της δημόσιας δαπάνης που θα χορηγείται σε κάθε εγκεκριμένο έργο, θα κυμαίνεται από 80.000 μέχρι 175.000 ευρώ, ανάλογα με τη χρονική διάρκεια του έργου. Ειδικότερα για έργα διάρκειας μέχρι 15 μηνών, η επιχορήγηση θα φθάνει μέχρι το ποσό των 100.000 ευρώ, ενώ για έργα μεγαλύτερης διάρκειας η δημόσια δαπάνη θα φθάνει μέχρι τις 175.000 ευρώ. Η χρονική διάρκεια των έργων θα κυμαίνεται από 10 έως 30 μήνες.

Τα ποσοστά κατανομής της δημόσιας δαπάνης διαφοροποιούνται σύμφωνα με τις παρακάτω κατηγορίες έργων: α) για έργα βιομηχανικής έρευνας, ποσοστό μέχρι 50% του κόστους των επιλέξιμων δαπανών, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιχείρησης που αναλαμβάνει το έργο, β) για έργα ανάπτυξης σε προ-ανταγωνιστικό στάδιο (επιδεικτικά έργα), οι ενισχύσεις δεν θα υπερβαίνουν το 45% των επιλέξιμων δαπανών στην περίπτωση των ΜΜΕ, και το 35% στην περίπτωση των μεγάλων επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα θα υποστήρίξει συνεργασίες τόσο στους παραδοσιακούς τομείς της επιστήμης και τεχνολογίας όσο και στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών αιχμής. Ειδικότερα, οι επιστημονικοί και τεχνολογικοί τομείς που υποστηρίζονται είναι: Τηλεπικοινωνίες, Ενέργεια, Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, Τεχνολογίες της Πληροφορίας, Τεχνολογίες Λέϊζερ, Ιατρική και Βιοτεχνολογία, Νέα Υλικά, Ρομποτική/Αυτοματισμός, Μεταφορές, Γεωργική βιομηχανία - Δασοκομία - Αλιευτική παραγωγή, Τρόφιμα και Ποτά, Μηχανολογία και Κατασκευές.

Ιδιαίτερη όμως έμφαση θα δοθεί στις συνεργασίες που αφορούν τους τομείς της Τεχνολογίας της Πληροφορίας - Τηλεπικοινωνιών, του Περιβάλλοντος, της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των προηγμένων κατασκευαστικών εφαρμογών για τις ΜΜΕ. Για τις περιπτώσεις αυτές προβλέπεται ειδικό πριμ (σε ποσοστό 10%) επί της συνολικής βαθμολογίας που θα συγκεντρώσει η πρόταση. Ο τομέας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, λόγω του ευρύτερου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει, δεν εμφανίζεται ως αυτοτελής τομέας, αλλά εντάσσεται κατά περίπτωση σε έναν από τους παραπάνω τομείς.

Η χρονική διάρκεια της Προκήρυξης παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 14 Ιουνίου 2002. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται στη ΓΓΕΤ, σε δύο αντίτυπα, στα ειδικά έντυπα υποβολής προτάσεων, που χορηγούνται από την αρμόδια Δ/νση Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΓΓΕΤ. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπή κριτών αποτελούμενη από Καθηγητές Πανεπιστημίου, Ερευνητές και στελέχη επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια της παρούσας προκήρυξης θα πραγματοποιηθούν τρεις κύκλοι αξιολόγησης των προτάσεων , ένας κάθε μήνα περίπου και μέχρι εξαντλήσεως του διατιθέμενου προϋπολογισμού.

Ολα τα σχετικά έντυπα (πλήρες κείμενο της προκήρυξης, ειδικά έντυπα υποβολής προτάσεων, έντυπα με τις οδηγίες για τη συμπλήρωση των εντύπων, Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος) διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ
  http://www.gsrt.gr/html/calls/efa/ind_coop/call_gr.html

Πληροφορίες
ΓΓΕΤ, Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης
κ. Γιάννης Παπαδάκης (e-mail: jep@gsrt.gr)
κα Ιωάννα Μαλαγαρδή (e-mail: imal@gsrt.gr)
τηλ.: 010 7713474, 7752222 (εσωτ. 331)
Γραμματεία: κα Ζωή Σιψή (e-mail: zosi@gsrt.gr)
τηλ.: 010 7752222 (εσωτ. 321)