Οι προτεραιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης για την έρευνα και την τεχνολογία

20.02.2002

Η σύνδεση της έρευνας και της τεχνολογίας με την καθημερινή ζωή των πολιτών και ο διπλασιασμός των σχετικών κονδυλίων μέχρι το 2010, ήταν οι βασικές επισημάνσεις του υπουργού Ανάπτυξης, κ. Α. Τσοχατζόπουλου , με αφορμή την καθιέρωση του θεσμού της απονομής βραβείων σε διακεκριμένες εφευρέσεις, από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας.

Οπως υπογράμμισε ο υπουργός σε συνέντευξη τύπου, βασική προτεραιότητα συνιστά σήμερα η εφαρμοσμένη έρευνα, διότι μέσα από αυτή επιτυγχάνεται η άμεση σύνδεση με τη γενικότερη αναπτυξιακή προσπάθεια . Επεσήμανε δε χαρακτηριστικά 'Θα παραμείνει η έρευνα ως το βασικό τμήμα της προσπάθειας μας στον χώρο της επιστήμης. Είναι, όμως, βασικό, το πέρασμα της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας στην καθημερινή μας ζωή'.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία πρωτοβουλιών όπως αυτή του ΟΒΙ, οι οποίες κατοχυρώνουν την ικανότητα επίσημης - από τη μεριά της πολιτείας - διάδοσης και διάχυσης της τεχνολογίας, της έρευνας και των αποτελεσμάτων της. 'Η ικανότητα να έχουμε αποτελέσματα σ'' αυτή την κατεύθυνση είναι βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κοινωνίας, της οικονομίας, της επιστήμης'.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι στόχος της πολιτείας είναι να διπλασιαστεί μέχρι το 2010, το ποσοστό του ΑΕΠ που διατίθεται για την έρευνα και την τεχνολογία , από 0,7% σε 1,5% (ο μέσος ευρωπαϊκός όρος σήμερα είναι 1,9% και στόχος είναι να αυξηθεί σε 3% μέχρι το 2010). Επίσης, αναφέρθηκε στη σημασία της κατοχύρωσης της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας , γεγονός που οδηγεί στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και συνεπώς στην αναβάθμιση της έρευνας και της τεχνολογίας. Τέλος, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ελληνική περιφέρεια , η οποία θα πρέπει να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, και κυρίως το υψηλό επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει και τις υποδομές που διαμορφώθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες.

Παράλληλα με τις δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης, δημοσιοποιήθηκαν οι προτεραιότητες του Υπουργείου στον τομέα της Ερευνας και της Τεχνολογίας , με βασικούς άξονες:

 • την αύξηση της ζήτησης για νέα γνώση και ερευνητικά αποτελέσματα στην Ελλάδα
 • την αναδιοργάνωση του ερευνητικού συστήματος και της προσφοράς γνώσης στην Ελλάδα
 • τον 'απεγκλωβισμό' του ελληνικού ερευνητικού συστήματος και το περαιτέρω άνοιγμα στον διεθνή χώρο
 • την ανάπτυξη των τεχνολογικών υποδομών της επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής
 • τον προσδιορισμό θεματικών / τομεακών προτεραιοτήτων της επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής
 • την ποσοτικοποίηση των στόχων σε σχέση με τους στόχους της ΕΕ.

Μερικές από τις σημαντικότερες προτεραιότητες είναι οι ακόλουθες:

 • Αύξηση των επενδύσεων σε τομείς έντασης γνώσης στην Ελλάδα και αναπροσανατολισμός του παραγωγικού δυναμικού σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, που απαιτούν ερευνητική και τεχνολογική υποστήριξη
 • Βελτίωση των συνεργασιών των δημόσιων ερευνητικών φορέων με επιχειρήσεις και παραγωγικούς φορείς γενικότερα Αναπροσανατολισμός των προτεραιοτήτων των εποπτευομένων ερευνητικών φορέων της ΓΓΕΤ σε κατευθύνσεις που αφορούν την αναπτυξιακή οικονομική και κοινωνική προσπάθεια
 • Αύξηση των συνεργασιών ελληνικών ερευνητικών ομάδων από δημόσια ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις με αντίστοιχους οργανισμούς στο εξωτερικό Συνεχής εκσυγχρονισμός των ηλεκτρονικών δικτύων και των διαδικασιών πρόσβασης σε δίκτυα, βάσεις πληροφοριών και τράπεζες γνώσεων
 • Επιλογή τομέων δημόσιας χρηματοδότησης με κριτήρια που συνδυάζουν το ελληνικό οικονομικό και κοινωνικό ενδιαφέρον με τις παγκόσμιες προοπτικές επιστημονικής και τεχνολογικής εξέλιξης
 • Αύξηση της Ακαθάριστης Εγχώριας Δαπάνης για Ερευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη ως προς το ΑΕΠ από 0,7% σήμερα, σε 1,5% μέχρι το τέλος του 2010
 • Αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην Ακαθάριστη Εγχώρια Δαπάνη για Ε&ΤΑ από 25% σήμερα, σε 40% μέχρι το τέλος του 2010.