Έτοιμα για την πρώτη ισότιμη συμμετοχή τους στο 6ο ΠΠ της ΕΕ τα υποψήφια κράτη

27.06.2003

Το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο θα αποτελέσει μια ακόμη ευκαιρία για την καλύτερη και ταχύτερη ενσωμάτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση των υποψήφιων χωρών, οι οποίες για πρώτη φορά λαμβάνουν μέρος ισότιμα στο μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη.

Σύμφωνα με σχετικές μελέτες που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με την πρόοδο των υποψήφιων κρατών ως προς την ενσωμάτωσή τους στην Ένωση, διαπιστώνεται ότι αρκετές από τις υποψήφιες χώρες, κυρίως του πρώτου κύματος, έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την προετοιμασία τους στο χώρο της Ε&ΤΑ.

Ειδικότερα, χώρες όπως η Σλοβενία και η Εσθονία έχουν ενισχύσει τις εθνικές δομές Ε&ΤΑ, ενώ παράλληλα έχουν προχωρήσει στην οικοδόμηση του απαραίτητου πλαισίου συνεργασίας με τους αντίστοιχους κοινοτικούς φορείς. Οσον αφορά την Κύπρο, στη σχετική έκθεση γίνεται αναφορά στη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα Ε&ΤΑ, και ειδικότερα στην αύξηση των σχετικών δαπανών για την προσέγγιση του κοινοτικού μέσου όρου και στη βελτίωση των ερευνητικών υποδομών.

Διαφορετική είναι η περίπτωση άλλων χωρών, όπου, παρά τα βήματα που έχουν γίνει στο χώρο της οικοδόμησης και ενίσχυσης των υποδομών αλλά και της ενίσχυσης των εθνικών πολιτικών για την Ε&ΤΑ, υπάρχουν ελλείψεις. Αυτές εστιάζονται, είτε στην ανεπαρκή ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων όπως στην περίπτωση της Μάλτας, είτε στην ανάγκη δημιουργία ισχυρότερων δεσμών μεταξύ των ερευνητικών ιδρυμάτων και της βιομηχανίας, όπως συμβαίνει με την Πολωνία.

Μεγαλύτερη είναι η υστέρηση όσον αφορά τη Βουλγαρία, όπου, παρά την υιοθέτηση θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη της Ε&ΤΑ, σημειώνεται η απουσία συνολικής στρατηγικής για την επιστημονική έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη.

Πάντως, από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί συγκεκριμένα μέτρα για την όσο τ o δυνατόν καλύτερη συμμετοχή των υποψήφιων χωρών στο 6ο ΠΠ, διευκολύνοντας τη σχετική πληροφόρηση και την πρόσβαση τους σε χρηματοδότηση.

Οσον αφορά τη χρηματοδότηση, σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στις Βρυξέλλες με θέμα τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά όργανα για τις επιχειρήσεις από τις υποψήφιες χώρες, συζητήθηκαν οι ιδιαίτερες δυσκολίες που αναμένεται να συναντήσουν οι φορείς των υποψηφίων χωρών και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο συνέδριο συμμετείχαν 200 εκπρόσωποι επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, τόσο από την ΕΕ όσο και από τις υποψήφιες χώρες.

Με βάση τα συμπεράσματα, προτάθηκε μια σειρά μέτρων στα οποία περιλαμβάνονται η στόχευση των ενημερωτικών δράσεων για τα προγράμματα στις επιχειρήσεις, η απλοποίηση της νομοθεσίας που αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η παροχή κατάρτισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών όσον αφορά την επιτυχή συμμετοχή σε προγράμματα, καθώς και επιπλέον επενδύσεις για τις επιχειρήσεις στις υποψήφιες χώρες μέσω των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Ειδική υπηρεσία της CORDIS για τις υποψήφιες χώρες

Στοχεύοντας στην καλύτερη ενημέρωση αλλά και τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών φορέων της ΕΕ και εκείνων των υποψηφίων χωρών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε στο δικτυακό τόπο της CORDIS μια νέα υπηρεσία που αφορά τις υποψήφιες χώρες. Η συγκεκριμένη υπηρεσία ( http://www.cordis.lu/candidate_countries) προσφέρει πρόσβαση στις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την ερευνητική δραστηριότητα στις υποψήφιες χώρες καθώς και πληροφορίες για τα χρηματοδοτημένα από κοινοτικούς πόρους έργα μέσω του προηγουμένου προγράμματος πλαισίου.

Ειδικότερα, οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με την εθνική συμμετοχή στο 5ο ΠΠ κατά χώρα, αλλά και να εξετάσουν περί τα 2.400 έργα στα οποία εμπλέκονται φορείς από τις υποψήφιες χώρες. Σημειώνεται ότι περί του 1.500 οργανισμούς έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο νέο ΠΠ, ενώ πάνω από 200 ενδιαφερόμενοι για συμπράξεις από τις υποψήφιες χώρες συμπεριλαμβάνονται στα στοιχεία της υπηρεσίας αναζήτησης συνεργασιών της CORDIS.