Πρόγραμμα 'Δικτυωθείτε'

Στη φάση υλοποίησης βρίσκεται το πρόγραμμα 'Δικτυωθείτε', αντικείμενο του οποίου είναι η ευαισθητοποίηση και η οικονομική ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων για να εξοικειωθούν με την ψηφιακή οικονομία και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρει το διαδίκτυο για τη λειτουργία τους και την άσκηση της δραστηριότητας τους. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας), στο πλαίσιο του προγράμματος 'Κοινωνία της Πληροφορίας'. Τη διαχείριση του προγράμματος έχει αναλάβει ο ΕΟΜΜΕΧ.

Η εκπαιδευτική στήριξη του προγράμματος, η οποία αποσκοπεί στην κατάρτιση των ΜΜΕ για την αξιοποίηση του Διαδικτύου στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ ΑΕ) (Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Ανταγωνιστικότητα' του Υπουργείου Ανάπτυξης). Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΔΕΤ πραγματοποίησε δύο Ημερίδες Ενημέρωσης στις 18/12/2000 και στις 11/01/2001.

Στις ημερίδες παρευρέθησαν εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας και των επαγγελματικών φορέων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από όλες τις περιφέρειες της χώρας. Η πρώτη ημερίδα απετέλεσε ένα forum καταγραφής απόψεων των ενδιαφερόμενων μερών και συνέβαλε στη δημιουργία θετικού κλίματος συνεργασίας, ενόψει του διαγωνισμού ανάθεσης του παραπάνω έργου που πρόκειται να διενεργήσει η ΕΔΕΤ.

Στη δεύτερη ημερίδα υπήρξε ενημέρωση για τη συγκρότηση κοινοπραξιών μεταξύ όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις διαδικασίες ανάθεσης των σχετικών έργων παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και καθοδήγησης των επιχειρηματιών και στελεχών των επιχειρήσεων στη χρήση του Διαδικτύου. Επίσης, παρουσιάστηκαν τα σχέδια των τευχών των σχετικών διαγωνισμών που θα διενεργηθούν προσεχώς. Στη συνέχεια ακολούθησαν συζητήσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων για τη συγκρότηση κοινοπραξιών ανά περιφέρεια, και διερευνήθηκαν δυνατότητες συνεργασίας.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στις κοινοπραξίες, πέραν των ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικών Κέντρων, έχουν και οι επαγγελματικοί φορείς των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (π.χ επιμελητήρια, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, κλπ.) καθώς και άλλοι εξειδικευμένοι φορείς, όπως παροχείς υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού, διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, υπεργολάβοι, κλπ.