Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση του 6ου Προγράμματος Πλαισίου για την έρευνα

12.12.2001

Η υποστήριξη των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η ενσωμάτωση της καινοτομίας στην οικονομική δραστηριότητα και η ενίσχυση των δαπανών για την έρευνα και την τεχνολογία ήταν τα βασικά σημεία των παρεμβάσεων του υπουργού Ανάπτυξης κ. Aκη Τσοχατζόπουλου στα Συμβούλια Υπουργών Βιομηχανίας και Έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες στις 5 και 10 Δεκεμβρίου 2001

Βασικό θέμα του Συμβουλίου Υπουργών Έρευνας ήταν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (2002-2006) . Παρά τις διαφορετικές απόψεις που εκφράσθηκαν σε επιμέρους ζητήματα, το Συμβούλιο κατέληξε σε πολιτική συμφωνία όσον αφορά τον προϋπολογισμό, τη δομή, τις θεματικές προτεραιότητες και τα νέα εργαλεία χρηματοδότησης του 6ου Προγράμματος Πλαισίου. 

Συγκεκριμένα το συμβούλιο αποφάσισε ότι ο προϋπολογισμός του 6ου Προγράμματος Πλαισίου Ε&ΤΑ θα ανέλθει σε 17,5 δισ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 17% από το προηγούμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Σημειώνεται ότι το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο προβλέπει ιδιαίτερες παρεμβάσεις γύρω από θέματα βιοτεχνολογίας και υγείας, την κοινωνία της πληροφορίας, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια και την ποιότητα των τροφίμων κ.ά. 

Ο κ. Α. Τσοχατζόπουλος υποστήριξε την πρόταση της Βελγικής Προεδρίας ως προς την κατανομή των κονδυλίων και επισήμανε ότι η πρόταση αυτή εξασφαλίζει σημαντική αύξηση των κονδυλίων σε τομείς ιδιαίτερου ελληνικού ενδιαφέροντος, όπως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η βελτίωση της υποδομής του δικτύου παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου υψηλών ταχυτήτων στους ερευνητές. 

Παράλληλα όμως, η ελληνική πλευρά επέμεινε στην επανεξέταση του τρόπου εφαρμογής των νέων εργαλείων για την υλοποίηση του 6ου Προγράμματος Πλαισίου, επικαλούμενη την αβεβαιότητα ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Και αυτό διότι, όπως υποστήριξε ο κ. Τσοχατζόπουλος, οι μικρότερες ερευνητικές ομάδες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της έρευνας, θα συναντήσουν δυσκολίες στη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

Σε συνέντευξή του στην CORDIS (Κοινοτική Υπηρεσία Πληροφόρησης σε θέματα Ε&ΤΑ), ο υπουργός Ανάπτυξης A. Τσαχατζόπουλος υποστήριξε τις θεματικές προτεραιότητες του 6ου Προγράμματος Πλαισίου όπως αυτές προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεδομένου ότι αφορούν την καθημερινότητα των Ευρωπαίων πολιτών στους τομείς του περιβάλλοντος, της υγείας, της εκπαίδευσης, της ποιότητας ζωής, κλπ. Υπογράμμισε επίσης τη σημασία της γραμμής δράσης για ειδικές ερευνητικές δραστηριότητες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) , λέγοντας χαρακτηριστικά 'πρόκειται για το πιο σημαντικό πρόγραμμα καθώς οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν μια πολύ ξεχωριστή θέση'. 

Λίγες μέρες νωρίτερα, ο υπουργός Ανάπτυξης είχε συμμετάσχει στο Συμβούλιο των Υπουργών Βιομηχανίας , που πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2001 στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με την παρέμβαση του κ. Τσοχατζόπουλου, η ΕΕ θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση:

  • Στην ενίσχυση των δαπανών για την έρευνα και την τεχνολογία ως ποσοστό του ΑΕΠ, όπου υστερεί έναντι των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας 
  • Στην ενσωμάτωση της καινοτομίας στην οικονομική δραστηριότητα 
  • Στην υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για να εξοικειωθούν με τη χρήση του Διαδικτύου και την αξιοποίηση των τεχνολογιών και υπηρεσιών, που συνδέονται με την πληροφορική και τις επικοινωνίες. 

Όπως όμως υποστήριξε ο υπουργός, η προσπάθεια για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της ΕΕ θα πρέπει να συνδυαστεί με τη διατήρηση της συνοχής και την άρση των διαφόρων χασμάτων , καθώς η ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας οδηγεί στη δημιουργία ανισοτήτων σε περιφερειακό και ενδοπεριφερειακό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, συνέχισε, τόσο η Επιτροπή, όσο και το Συμβούλιο, θα πρέπει να δώσουν σε βραχυπρόθεσμη βάση ένα μήνυμα προοπτικής και αισιοδοξίας στους πολίτες, στις επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς φορείς για μια θετική συμβολή της ΕΕ στις οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις. 

Οι Ευρωπαίοι υπουργοί Βιομηχανίας ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με το ζήτημα της βιοτεχνολογίας και της συνεισφοράς της στην ευρωπαϊκή παραγωγική διαδικασία. Ο κ. Τσοχατζόπουλος, αφού αναφέρθηκε ιδιαίτερα στα ζητήματα βιοηθικής που ανακύπτουν, τόνισε την ανάγκη ενός γενικευμένου διαλόγου ώστε να ξεπεραστούν τα εμπόδια, τη στιγμή που οι χώρες της ΕΕ κάνουν αθρόες εισαγωγές βιοτεχνολογικών προϊόντων από τις ΗΠΑ.