Ο ΟΒΙ βραβεύει τις καλύτερες ελληνικές εφευρέσεις

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ανακοίνωσαν έναν νέο θεσμό που αφορά την απονομή βραβείων σε εφευρέτες για διακεκριμένες εφευρέσεις , με σκοπό την ηθική ή/και οικονομική ανταμοιβή τους για την συμβολή τους στην τεχνολογική πρόοδο της χώρας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ως διακεκριμένες εφευρέσεις θεωρούνται αυτές που εμπεριέχουν εξαιρετική εφευρετική δραστηριότητα, μπορούν να συμβάλουν στην τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας, έχουν αξιοποιήσιμο αντικείμενο και παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εφευρέτες, κάτοικοι Ελλάδος, οι οποίοι έχουν καταθέσει αιτήσεις για χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ) στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ή στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας με ορισμένο κράτος την Ελλάδα, και για τις οποίες έχει χορηγηθεί Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ή βρίσκονται στο στάδιο της εξέτασης. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι τις 14 Νοεμβρίου 2001, γραπτή αίτηση στον ΟΒΙ που θα περιέχει: 

  • αίτημα του ενδιαφερομένου για συμμετοχή στη διαδικασία, 

  • ονοματεπώνυμο και διεύθυνση αλληλογραφίας του αιτούντος, 

  • τίτλο της εφεύρεσης και αριθμό της σχετικής αίτησης για χορήγηση ΔΕ στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας ή στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, και 

  • αντίγραφο της δημοσιευμένης αίτησης για χορήγηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας και του σχετικού Διπλώματος αν έχει εκδοθεί. 

Για την υποστήριξη των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να συνοδεύουν την αίτησή τους με εκθέσεις, μελέτες ή άλλα έγγραφα, όπως:

  • έκθεση που αναφέρεται στην προστασία της εφεύρεσης διεθνώς, 

  • σύντομη έκθεση των πλεονεκτημάτων της εφεύρεσης και της συμβολής της στην τεχνολογική εξέλιξη της χώρας, 

  • αναφορά σε τυχόν δοκιμαστική κατασκευή μικρής σειράς πρωτοτύπων που αφορούν το προστατευόμενο προϊόν ή μέθοδο, 

  • πρώτη μελέτη με τις τεχνικές προδιαγραφές για προστατευόμενα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εξαρτήματα, 

  • υλικά, διατάξεις και πρότυπα προδιαγραφών των προϊόντων αυτών καθώς και μεθόδους εξέτασης και ελέγχου τους, 

  • μελέτη αγοράς και εμπορίας (marketing) των προστατευόμενων με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας προϊόντων ή μεθόδων. 

Μετά τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής θα απονεμηθούν στις πλέον διακεκριμένες εφευρέσεις, χρηματικά βραβεία (ύψους μέχρι και 3.000.000 δρχ.) ή βραβεία που θα αντιστοιχούν σε απαλλαγή των βραβευμένων εφευρέσεων από την καταβολή τελών στον ΟΒΙ, καθώς και έπαινοι. 

Πληροφορίες
Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)
Παντανάσσης 5, 15125 Παράδεισος Αμαρουσίου 
Τηλ.: 01 6183540, κα Ερη Μανούσου (09.30-13.30) 
http://www.obi.gr/prize/