Β' Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ)

23.04.2001

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2001, υπεγράφη από την Επίτροπο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κα Αννα Διαμαντοπούλου και τον υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, κ. Πέτρο Ευθυμίου, το Β'' Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ). Πρόκειται για ένα συνεκτικό ολοκληρωμένο πρόγραμμα ύψους 850 δισ. δρχ. που συνοδεύεται από αντίστοιχες δράσεις στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Κοινωνία της Πληροφορίας (100 δισ. για την εκπαίδευση) και των περιφερειακών προγραμμάτων ΠΕΠ (ύψους περίπου 250 δισ. δρχ.). Το σύνολο δηλαδή του ποσού που θα διατεθεί για την εκπαίδευση από το Γ'' ΚΠΣ ανέρχεται σε 1,2 δισ. δρχ. Οι πόροι του ΕΠΕΑΕΚ θα διατεθούν για παρεμβάσεις σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση). 

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται γύρω από πέντε Αξονες Παρέμβασης: 

 • Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. 
 • Αναβάθμιση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της δια βίου εκπαίδευσης. 
 • Ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και της προσαρμοστικότητας των νέων. 
 • Βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών στην αγορά εργασίας. 
 • Δημιουργία και ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης. 

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα μέτρα με αναμενόμενα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα μέσα από το νέο ΕΠΕΑΕΚ. 

 • Ενίσχυση, για πρώτη φορά από το ΥΠΕΠΘ, της βασικής έρευνας και των εργαστηριακών υποδομών που απαιτούνται για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που αποβλέπουν στην εκπόνηση διδακτορικών διατριβών από μεταπτυχιακούς φοιτητές. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του ΥΠΕΠΘ θα χρηματοδοτούνται ετησίως περίπου 500 προγράμματα βασικής έρευνας.
 •  Ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας των νέων, με τη συμμετοχή 8.000 μαθητών και 20.000 φοιτητών σε προγράμματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 
 • Ποιοτική αναβάθμιση και ανάπτυξη των ΤΕΕ και των ΙΕΚ ως προς τις υποδομές, τα προγράμματα σπουδών, το ανθρώπινο δυναμικό, την οργάνωση και σύνδεσή τους με την απασχόληση (αναβάθμιση 384 ΤΕΕ και επιμόρφωση 12.000 εκπαιδευτικών, πρακτική άσκηση 19.000 μαθητών των ΙΕΚ). 
 • Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και προστασίας περιβάλλοντος, που διατρέχουν όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και κατάρτισης, και θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ουσιαστική ανάπτυξη της λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (τόσο των 17 που δημιουργήθηκαν στην προηγούμενη περίοδο όσο και των νέων 15 που θα δημιουργηθούν) και την ανάδειξη τους σε κύτταρο των σχετικών σχολικών δραστηριοτήτων. 

Στο πλαίσιο των ΠΕΠ προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν έργα όπως: 

 • Η κατασκευή σχολείων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Τα εργαστήρια φυσικών επιστημών και τεχνολογίας. 
 • Οι σχολικές βιβλιοθήκες (συνέχιση της υποστήριξης των ήδη λειτουργούντων 500 σχολικών βιβλιοθηκών και δημιουργία άλλων 500 βιβλιοθηκών). 
 • Τα εργαστήρια, ο εξοπλισμός και οι υποδομές των ΤΕΕ και των ΙΕΚ. 
 • Η κατασκευή κτιρίων και βιβλιοθηκών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Κοινωνία της Πληροφορίας' μερικές από τις βασικές προτεραιότητες του ΥΠΕΠΘ είναι οι ακόλουθες: 

 • Η εγκατάσταση μέχρι το τέλος του 2001 περίπου 1.000 εργαστηρίων πληροφορικής και ως το τέλος του 2003, επίτευξη του στόχου που έθεσε η ΕΕ στη Σύνοδο της Λισσαβόνας (πρωτοβουλία eEurope) για έναν υπολογιστή ανά 10 μαθητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
 • Πιστοποιημένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με ειδικά προγράμματα στη χρήση Η/Υ, το Διαδίκτυο και τα πολυμέσα ως εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Από το 2001 και κάθε χρόνο θα επιμορφώνονται 25.000 εκπαιδευτικοί, ώστε στο τέλος του 2003 να έχουν καταρτιστεί 75.000 εκπαιδευτικοί. 
 • Ολοκλήρωση και αναβάθμιση του Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Δικτύου (EDUNET) με πρόσβαση σε αυτό όλων των σχολείων της χώρας. Ενίσχυση και αναβάθμιση του Ελληνικού Ακαδημαϊκού Δικτύου (GU-NET) το οποίο θα συνδεθεί μέχρι το τέλος του 2001 και με το σχολικό δίκτυο, εξασφαλίζοντας μεγάλες ταχύτητες πρόσβασης σε ερευνητές, σπουδαστές, εκπαιδευτικούς και μαθητές (δημιουργία ενιαίου εκπαιδευτικού δικτύου για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης). 
 • Ανάπτυξη ή προμήθεια ελληνικού πιστοποιημένου εκπαιδευτικού λογισμικού και ελληνοποίηση αναγνωρισμένου διεθνούς λογισμικού. 

Μετά από συστηματική επεξεργασία και διαβούλευση 15 και πλέον μηνών και την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, το ΥΠΕΠΘ εισέρχεται στη φάση ουσιαστικής υλοποίησης των παρεμβάσεων και δράσεων. Στο πλαίσιο αυτό έχει συσταθεί και λειτουργεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΕΑΕΚ, ενώ έχει ολοκληρωθεί η εξειδίκευση και ο αναλυτικός σχεδιασμός των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τη σύνταξη του Συμπληρώματος Προγραμματισμού.