Προκήρυξη Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Υποτροφιών του ΙΚΥ

01.03.2001


Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε την προκήρυξη των μεταπτυχιακών προγραμμάτων υποτροφιών του ακαδημαϊκού έτους 2001-2002, που περιλαμβάνουν: α) 194 θέσεις υποτροφιών εξωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές πτυχιούχων ΑΕΙ/ΤΕΙ σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα του εξωτερικού με σκοπό την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή την εκτέλεση ερευνητικού προγράμματος από κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου ή τη μετεκπαίδευση εξειδίκευση ή την εκτέλεση καλλιτεχνικού έργου - για τους καλλιτέχνες, β) 298 θέσεις υποτροφιών εσωτερικού για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. με σκοπό την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή τη μεταδιδακτορική έρευνα ή την εκτέλεση καλλιτεχνικού έργου (για τους καλλιτέχνες) στην Ελλάδα. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και πιστοποιητικών λήγει στις 30 Μαρτίου  2001. 

Oι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται απευθείας στο ΙΚΥ 
(Λυσικράτους 14, 105 58 Αθήνα, τηλ.:3254385-9, fax:3221863 ή 3312759) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 12.00-14.00 για κάθε πληροφορία και παραλαβή ή αποστολή του σχετικού εντύπου.

Μάθετε Περισσότερα