Προκηρύξεις Ανοικτού Διαγωνισμού για τις Δράσεις 1 και 2 της Εκπαιδευτικής Στήριξης του Προγράμματος 'Δικτυωθείτε'

Την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2001, το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (ΕΔΕΤ) ανακοίνωσε στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την προκήρυξη του ανοικτού διαγωνισμού της 'Εκπαιδευτικής Στήριξης του Προγράμματος Δικτυωθείτε' για τις Δράσεις 1 και 2. Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην εξοικείωση 50.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) με την ψηφιακή οικονομία, στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των ευκαιριών που προσφέρει το διαδίκτυο και γενικότερα, στην παρακίνηση των επιχειρηματιών για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα, δηλαδή και στις 13 περιφέρειες και θα υλοποιηθεί την περίοδο 2000-2003, και αναμένεται να προσφέρει απασχόληση σε 5.000 νέους και νέες αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και ΙΕΚ.

Οι Δράσεις 1 και 2 της Εκπαιδευτικής Στήριξης του Προγράμματος 'Δικτυωθείτε' θα υλοποιηθούν παράλληλα ως αυτοτελή και ανεξάρτητα έργα παροχής υπηρεσιών καθοδήγησης και υποστήριξης. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε 8,3 δισ. Δρχ. από τα οποία 0,8 δισ. Δρχ. θα διατεθούν για την Δράση 1 - Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Υποστήριξης των ΜΜΕ στις Πρακτικές του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και 7,5 δισ. Δρχ. θα διατεθούν για τη Δράση 2- Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ στο Internet. 

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται από το λογιστήριο του ΕΔΕΤ Α.Ε. μέσω COURIER. Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στoν κόμβο του 'Δικτυωθείτε'

Οι προσφορές πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι την 17/04/2001 (και ώρα 16:00), σε σφραγισμένο φάκελο, στη διεύθυνση ΕΔΕΤ ΑΕ. Γεωργίου Αναστασίου 13, 11524 Αθήνα. 

Για περισσότερες πληροφορίες :
ΕΔΕΤ ΑΕ, Γραμματεία Υποστήριξης 'Δικτυωθείτε', τηλ. 6985210.