Χρηματοδότηση βιομηχανικών και παραγωγικών μονάδων

17.01.2001

Τη χρηματοδότηση (επιχορήγηση ή συνδρομή) βιομηχανικών επιχειρήσεων και άλλων παραγωγικών μονάδων φυσικών ή νομικών προσώπων του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΓΓΕΤ, προβλέπει Προεδρικό Διάταγμα (274/2000, ΦΕΚ/Α/225) που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, με τίτλο 'Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χρηματοδότησης (επιχορήγησης ή συνδρομής) έργων και προγραμμάτων που υποβάλλονται από βιομηχανικές ή άλλες παραγωγικές μονάδες'.

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα, οι προτάσεις των επιχειρήσεων μπορούν να αφορούν: 

α) στην πρόσληψη και απασχόληση ερευνητικού προσωπικού για τουλάχιστον 18 μήνες στην επιχείρηση για δραστηριότητες τεχνολογικής καινοτομίας, βελτίωσης της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών ή βελτίωσης της παραγωγικής διαδικασίας. 

β) έργα ή προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, που αποβλέπουν στην καινοτομία προϊόντος, υπηρεσίας και διαδικασίας παραγωγής, στην προτυποποίηση, επίδειξη και δοκιμαστική χρήση νέων προϊόντων, υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων, στην διερεύνηση των εμπορικών προοπτικών τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάταξη για τη δημοσίευση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο σχετικό άρθρο 11, 'Μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη του έργου ο χρηματοδοτούμενος υποχρεούται να δηλώσει στη ΓΓΕΤ τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα αυτού. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής της παραπάνω δήλωσης, το Δημόσιο μπορεί να αξιοποιεί ή να εκμεταλλεύεται το ίδιο ή μέσω τρίτων, το αποτελέσματα αυτά ελεύθερα. Η δήλωση καταχωρείται στο αρχείο της ΓΓΕΤ και λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση τυχόν επόμενης πρότασης της εταιρείας για χρηματοδότηση. Ο χρηματοδοτούμενος που υπέβαλε εμπρόθεσμα την πιο πάνω δήλωση οφείλει να αξιοποιήσει τα προκύψαντα αποτελέσματα μέσα σε 4 έτη από την υποβολή της δήλωσής του. Με την παρέλευση των 4 ετών χωρίς αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από το χρηματοδοτούμενο, το Δημόσιο μπορεί να χρησιμοποιεί και να εκμεταλλεύεται τα αποτελέσματα αυτά ελεύθερα.'

Μάθετε Περισσότερα