Το ακαδημαϊκό περιοδικό «Mos Historicus: Κριτική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκής Ιστορίας» εκδίδεται ηλεκτρονικά και διατίθεται στην πλατφόρμα ePublishing του ΕΚΤ

Αξιοποιώντας την υπηρεσία eJournals, το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ εκδίδει ένα νέο περιοδικό με στόχο τη διεύρυνση και εξέλιξη του γνωστικού πεδίου της Ευρωπαϊκής Ιστορίας.

Το «Mos Historicus: Κριτική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκής Ιστορίας/ A Critical Review of European History» είναι ένα νέο, ετήσιο, επιστημονικό περιοδικό ευρωπαϊκής ιστορίας που εκδίδει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), αξιοποιώντας την υπηρεσία eJournals του ΕΚΤ. Το περιοδικό έχοντας ως στόχο να συνδράμει στη διεύρυνση και εξέλιξη του γνωστικού πεδίου της Ευρωπαϊκής Ιστορίας, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πεδίο ανάδειξης του ερευνητικού έργου ιστορικών που ασχολούνται με την Ευρωπαϊκή Ιστορία και να αποτελέσει για την εγχώρια ακαδημαϊκή κοινότητα ένα πεδίο διαλόγου, ανταλλαγής θέσεων και προβληματισμών.

To «Mos Historicus: Κριτική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκής Ιστορίας» θα φιλοξενεί άρθρα που θα προτείνουν νέες οπτικές και προσεγγίσεις στα εκάστοτε εξεταζόμενα θέματα, ανάλογα με τη θεματική του κάθε τεύχους, προσφέροντας έναν δημόσιο χώρο συζήτησης. Τα χρονικά όρια των θεματικών εκτείνονται από την Ύστερη Αρχαιότητα και τον Πρώιμο Μεσαίωνα μέχρι τη Σύγχρονη Ευρώπη, ενώ τα γεωγραφικά περιλαμβάνουν τον ευρωπαϊκό χώρο με εξαίρεση τη Βαλκανική Χερσόνησο. Επιπλέον, δεκτές θα γίνονται και συγκριτικές προσεγγίσεις, όπως και άρθρα που αφορούν την παγκόσμια ιστορία, με κεντρικό άξονα τη δυτική Ευρώπη.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο εισαγωγικό σημείωμα του πρώτου τεύχους: «Το περιοδικό φιλοδοξεί να προάγει το ερευνητικό έργο  των  ιστορικών  της  Ευρώπης  στον  εγχώριο  και  διεθνή  ακαδημαϊκό  χώρο, συνιστώντας  ταυτόχρονα  επιστέγασμα  της  διάθεσης  για  ερευνητική  εξωστρέφεια  του ΕΚΠΑ».

Στο πρώτο τεύχος του περιοδικού, που διατίθεται ψηφιακά στην πλατφόρμα eJournals.epublishing.ekt.gr, επιχειρείται η ανάδειξη ζητημάτων της υγείας και της ασθένειας, τα οποία απασχολούσαν τις παρελθούσες κοινωνίες, κυρίως, σε περιόδους γενικευμένων υγειονομικών κρίσεων. Μέσω αυτής της οπτικής, αναδεικνύονται επικρατούσες αντιλήψεις και πρακτικές που ξεδιπλώνονται στο σχήμα της ασθένειας-θεραπείας και στη σχέση ιατρού/θεραπευτή-ασθενή, θίγοντας παράλληλα τακτικές ελέγχου της κρίσης,  καθώς και τις πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές της προεκτάσεις. Πηγή έμπνευσης της θεματικής αποτέλεσε το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19, στη μάχη της οποίας απέκτησαν κεντρική θέση όροι και έννοιες της ιστορίας της ιατρικής ως μέρος της κανονικότητας των κοινωνιών, σε μια προσπάθεια επεξεργασίας και εξοικείωσης του σύγχρονου βιώματος μέσα από την ανάγνωσή του στο παρελθόν.

Και τα έξι άρθρα που φιλοξενούνται στο περιοδικό, διατρέχουν την παραπάνω θεματική, αξιοποιώντας πλούσιο πρωτογενές υλικό, το οποίο συνιστά τη βάση των νέων ερμηνευτικών προσεγγίσεων και καθιστά την εκάστοτε έρευνα θεωρητικά και μεθοδολογικά ενήμερη επί των διεθνών προβληματικών της ευρωπαϊκής ιστοριογραφίας της ανθρώπινης εμπειρίας της νόσησης και της υγείας.

To EKT, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, παρέχει τις απαραίτητες υποδομές για την ηλεκτρονική έκδοση και τη διάθεση του περιοδικού. Την ευθύνη του περιεχομένου της έκδοσης φέρει η Εκδοτική Επιτροπή και η Συντακτική Ομάδα του Περιοδικού.

Η εκδοτική υπηρεσία eJournals του ΕΚΤ

Η υπηρεσία eJournals για την ψηφιακή έκδοση επιστημονικών περιοδικών παρέχεται μέσω ενός διαδικτυακού περιβάλλοντος ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων, υψηλών ποιοτικών και τεχνικών προδιαγραφών, καλύπτοντας όλα τα στάδια της εκδοτικής διαδικασίας. Κύριος στόχος της υπηρεσίας eJournals καθώς και των υπηρεσιών eProceedings και eBooks που αφορούν πρακτικά συνεδρίων και βιβλία, είναι η ηλεκτρονική έκδοση και διάθεση έγκριτων επιστημονικών εκδόσεων μέσω της πλατφόρμας ePublishing του ΕΚΤ και η διεύρυνση του ανοικτά διαθέσιμου ψηφιακού επιστημονικού περιεχομένου που παράγεται στη χώρα.

Στα 16 χρόνια λειτουργίας της, η υπηρεσία eJournals έχει κερδίσει την αναγνώριση  και έχει συμβάλλει αποφασιστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της επιστημονικής εκδοτικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και στην αύξηση του διαθέσιμου επιστημονικού περιεχομένου στον ψηφιακό δημόσιο χώρο, ευθυγραμμιζόμενη πλήρως με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς καλές πρακτικές και πολιτικές στην ακαδημαϊκή επικοινωνία (scholarly communication), στην ψηφιακή έρευνα (digital research) και στις επιστημονικές εκδόσεις. Η υπηρεσία απευθύνεται σε έγκριτους επιστημονικούς εκδότες, ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της χώρας, οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν εξαρχής ένα επιστημονικό περιοδικό ή επιθυμούν να μεταφέρουν την εκδοτική τους δραστηριότητα σε ένα νέο αναβαθμισμένο ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Μέχρι σήμερα, στον διαδικτυακό τόπο της εκδοτικής υπηρεσίας eJournals είναι διαθέσιμα 83 περιοδικά που παρέχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο 19.760 άρθρων. Ανατρέχοντας στον κατάλογο των περιοδικών μπορείτε να αναζητήσετε άρθρα για τις φυσικές επιστήμες, τις επιστήμες μηχανικού και τεχνολογίας, την ιατρική και τις επιστήμες υγείας, τις γεωπονικές επιστήμες και την κτηνιατρική, τις κοινωνικές επιστήμες, τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις τέχνες.

Στην παρούσα φάση, η τεχνολογική αναβάθμιση και η επέκταση της πλατφόρμας ePublishing και των σχετικών υπηρεσιών, πραγματοποιείται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του έργου "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Υποδομή Συσσώρευσης, Τεκμηρίωσης και Διάθεσης Ψηφιακού Περιεχομένου με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, μακροχρόνιας διατήρησης και ανοικτής πρόσβασης", το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα” (ΕΣΠΑ 2014-2020) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους. αναζήτηση και εύρεση ψηφιακού υλικού.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ, ΕΚΤ