Το ΕΚΤ συμμετέχει στην επιθεώρηση ομοτίμων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος

Οι επιθεωρήσεις ομοτίμων αποτελούν μέρος της στρατηγικής του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος και συμβάλλουν στη διασφάλιση παραγωγής στατιστικών υψηλής ποιότητας.

Στην επιθεώρηση ομοτίμων του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ), η οποία θα λάβει χώρα στις 19-21 Οκτωβρίου 2022 στην Αθήνα (ΕΛΣΤΑΤ) θα συμμετέχει και το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ως η αρμόδια Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για τις ευρωπαϊκές στατιστικές Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

Οι επιθεωρήσεις ομοτίμων (peer reviews) αποτελούν μέρος της στρατηγικής του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (European Statistical System, ESS) για την εφαρμογή του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές (ΚΟΠ). Στόχος της Επιθεώρησης Ομοτίμων είναι να αξιολογηθεί η συμμόρφωση του Εθνικού Στατιστικού Συστήματος της Ελλάδας με τις αρχές του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές.

Οι επιθεωρήσεις ομοτίμων διενεργούνται από ομάδες ανεξάρτητων ειδικών, ακολουθώντας μια κοινή μεθοδολογία. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης από τις στατιστικές αρχές και ακολούθως επίσκεψη διάρκειας 4-5 ημερών από τους ειδικούς, οι οποίοι παρέχουν έπειτα την τελική έκθεσή τους.

Οι επιθεωρήσεις ομοτίμων συμβάλλουν στη διασφάλιση παραγωγής στατιστικών υψηλής ποιότητας, εντοπίζοντας ορθές πρακτικές και επιτυγχάνοντας βελτιώσεις. Πέραν της αξιολόγησης ως προς τη συμμόρφωση των αρχών με τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, οι εκθέσεις Επιθεώρησης Ομοτίμων διατυπώνουν προορατικές συστάσεις για περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη των επιδόσεων των εθνικών στατιστικών συστημάτων και της Eurostat. Ταυτόχρονα, ενθαρρύνουν τις κυβερνητικές αρχές ώστε να υποστηρίξουν την εφαρμογή των εν λόγω συστάσεων.

Κάθε Εθνική Στατιστική Αρχή, αλλά και η Eurostat, αναπτύσσουν στη συνέχεια σχέδια δράσης για την εφαρμογή των συστάσεων, τα οποία παρακολουθούνται σε ετήσια βάση. Τόσο οι τελικές εκθέσεις όσο και τα συνοδευτικά σχέδια δράσης δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Eurostat.

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα

Tο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα (European Statistical System, ESS) αποτελεί σύμπραξη μεταξύ Eurostat (της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και των εθνικών στατιστικών αρχών στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε χώρες της ΕΖΕΣ. Οι εθνικές στατιστικές αρχές συλλέγουν δεδομένα και καταρτίζουν στατιστικές για εθνικούς και κοινοτικούς σκοπούς. Το ESS λειτουργεί ως δίκτυο στο οποίο ο ρόλος της Eurostat είναι να καθοδηγεί την εναρμόνιση των στατιστικών σε στενή συνεργασία με τις εθνικές στατιστικές αρχές, στις οποίες συγκαταλέγεται και το ΕΚΤ, ως εθνική αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος.

Το έργο του ESS επικεντρώνεται κυρίως σε τομείς πολιτικής της ΕΕ - ωστόσο, με την επέκταση των πολιτικών της ΕΕ, η εναρμόνιση έχει επεκταθεί σε σχεδόν όλα τα στατιστικά πεδία. Το ESS συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς της.

Ποιοι χρειάζονται υψηλής ποιότητας στατιστικές

Οι υψηλής ποιότητας στατιστικές είναι απαραίτητες για τις κυβερνήσεις και τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, για πολιτικές που βασίζονται σε ορθά στατιστικά δεδοµένα. Επίσης, είναι χρήσιμες για τους ερευνητές και τους ακαδημαϊκούς για την υλοποίηση ερευνών και μελετών που βασίζονται σε αξιόπιστα δεδομένα, όπως και για τους δηµοσιογράφους, για άρθρα τα οποία αντικατοπτρίζουν την πραγµατικότητα.

Με βάση τις στατιστικές υψηλής ποιότητας, οι επιχειρήσεις μπορούν να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις που βασίζονται σε ορθά στατιστικά δεδοµένα, ενώ όλοι οι πολίτες μπορούν να  διαµορφώνουν τις απόψεις τους βάσει πραγµατικών γεγονότων.

Ο ρόλος του ΕΚΤ ως Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος

Το ΕΚΤ ως η αρμόδια Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για Έρευνα, Τεχνολογία, Ανάπτυξη, Καινοτομία, αποτελεί ενεργό μέρος του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος.  Η αποτύπωση, με αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία και δείκτες, της ελληνικής ερευνητικής, αναπτυξιακής και καινοτομικής δραστηριότητας αποτελεί βασικό πυλώνα του ΕΚΤ και προτεραιότητα της Στρατηγικής του.

Με βάση τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει ως Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, το ΕΚΤ παράγει για την Ελλάδα τις ευρωπαϊκές στατιστικές Έρευνας & Ανάπτυξης και Καινοτομίας, διεξάγοντας σε ετήσια βάση μεγάλες έρευνες, εφαρμόζοντας τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές και τον ελληνικό Στατιστικό Νόμο Ν 3832 /2010 και ακολουθώντας αυστηρά  μεθοδολογικά πλαίσια και τους σχετικούς Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

Το ΕΚΤ παράγει επίσης εθνικές στατιστικές που καλύπτουν σημαντικές πτυχές του συστήματος επιστήμης, καινοτομίας και ψηφιακής οικονομίας και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών του. Οι φορείς άσκησης δημόσιων πολιτικών για έρευνα & ανάπτυξη,  καινοτομία, ψηφιακό μετασχηματισμό, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ανήκουν στους κυριότερους χρήστες των στατιστικών του ΕΚΤ. Ως μηχανισμός τεκμηρίωσης δημόσιων πολιτικών, το ΕΚΤ ενισχύει την άσκηση και αποτίμηση πολιτικών με τρόπο ουδέτερο, συστηματικό και αξιόπιστο.

Οι δείκτες & στατιστικές για Έρευνα, Ανάπτυξη, Καινοτομία, δημοσιεύονται σε έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις του ΕΚΤ που διατίθενται στον δικτυακό τόπο http://metrics.ekt.gr.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από ΕΚΤ, ΕΛΣΤΑΤ, Eurostat