Το ΕΚΤ ενισχύει την επανάχρηση του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου του SearchCulture.gr, μέσω Web API και Διασυνδεδεμένων Δεδομένων

Στη διαδικτυακή πύλη SearchCulture.gr του ΕΚΤ, η οποία έχει εμπλουτιστεί με νέες συλλογές και λειτουργικότητες, διατίθενται σήμερα περισσότερα από 450.000 τεκμήρια ιστορίας, αρχαιολογίας, τέχνης και υλικού πολιτισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) έχει αναπτύξει και διαθέτει δύο νέους τρόπους διάχυσης και επανάχρησης του πλούσιου περιεχομένου που διατίθεται στο SearchCulture.gr, τον ελληνικό συσσωρευτή ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου. Τα δεδομένα του SearchCulture.gr διατίθενται πλέον τόσο μέσω Web API όσο με τη μορφή Διασυνδεδεμένων Δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό, το περιεχόμενο αυτό μπορεί να ενσωματωθεί σε άλλες εφαρμογές και δικτυακούς τόπους και να αξιοποιηθεί περαιτέρω στην εκπαίδευση, την έρευνα και τις πολιτιστικές & δημιουργικές βιομηχανίες.  

Το Web API επιτρέπει σε εφαρμογές τρίτων να αναζητήσουν και να προβάλουν τεκμήρια που φιλοξενούνται στο SearchCulture.gr, ενώ μέσω της διάθεσης μεταδεδομένων ως Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (Linked Data) είναι δυνατή η δημοσίευση συνόλων δεδομένων με σημασιολογικές συνδέσεις έτσι ώστε να είναι αντιληπτά από υπολογιστές.

Στη διαδικτυακή πύλη SearchCulture.gr του ΕΚΤ, η οποία έχει εμπλουτιστεί με νέες συλλογές και λειτουργικότητες, διατίθενται σήμερα περισσότερα από 450.000 τεκμήρια ιστορίας, αρχαιολογίας, τέχνης και υλικού πολιτισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, όπως φωτογραφίες, κείμενα, ηχογραφήσεις, βίντεο και χάρτες. Μέσω του SearchCulture.gr, το ΕΚΤ συγκεντρώνει το ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο της χώρας, διασφαλίζοντας τη διαφύλαξή του και τη συνεχιζόμενη πρόσβαση σε αυτό, και τροφοδοτεί ως Εθνικός Συσσωρευτής για την Ελλάδα την ευρωπαϊκή ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η διεθνής προβολή του ελληνικού ψηφιακού περιεχομένου και αυξάνεται η χρήση του.

Ειδικότερα, το Web API του SearchCulture.gr, που το ΕΚΤ έχει εισάγει ως υπηρεσία, δίνει τη δυνατότητα σε έναν προγραμματιστή να ενσωματώσει περιεχόμενο από το SearchCulture.gr στη δική του εφαρμογή, με τον ίδιο τρόπο, για παράδειγμα, που ενσωματώνει χάρτες της Google. Η νέα υπηρεσία αυξάνει τη δυναμική επανάχρησης περιεχομένου του SearchCulture.gr, επιτρέποντας την ενσωμάτωσή του, μέσω εφαρμογών, σε νέες, καινοτόμες υπηρεσίες.

Τα Web APIs (Application Programming Interfaces) είναι Διεπαφές Προγραμματισμού Εφαρμογών Ιστού οι οποίες καθορίζουν τον τρόπο αλληλεπίδρασης μεταξύ εφαρμογών και ιστοσελίδων, επιτρέποντας την επικοινωνία μεταξύ τους. Τα τελευταία χρόνια, αν και τα APIs έχουν εισχωρήσει στην ελληνική τεχνολογική κοινότητα, ελάχιστες υπηρεσίες ή οργανισμοί τα προσφέρουν, όπως το πρόγραμμα Διαύγεια και η υπηρεσία TAXISnet. Ενσωματώνουν δε μια τεράστια δυναμική, καθώς επιτρέπουν τη "συνομιλία" μεταξύ των επιχειρήσεων, οι οποίες αναζητούν νέες λειτουργικότητες και γρήγορες, ευέλικτες διαδικασίες παραγωγής ενός ψηφιακού προϊόντος ή υπηρεσίας, και των προγραμματιστών οι οποίοι με την ανάπτυξη υπηρεσιών όπως τα APIs, συνεισφέρουν στη δημιουργία ροών αξίας για τον φορέα ή την επιχείρησή τους.

Το αποτέλεσμα του ολοένα και επιταχυνόμενου κύκλου της "οικονομίας των APIs" είναι ότι εφαρμογές που απαιτούσαν κάποτε μήνες ή χρόνια για να αναπτυχθούν, τώρα χρειάζονται μερικές ημέρες ή και ώρες. Ο βαθμός στον οποίο τα APIs επιτρέπουν συχνά επαναλαμβανόμενες πολύπλοκες διεργασίες να μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν με μόνο μία ή λίγες γραμμές κώδικα, είναι θεμελιώδους σημασίας για την παραγωγικότητα των προγραμματιστών, την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Η νέα υπηρεσία του ΕΚΤ αυξάνει τη δυναμική επανάχρησης των 450.000 τεκμηρίων του SearchCulture.gr, επιτρέποντας την ενσωμάτωσή τους σε νέες καινοτόμες υπηρεσίες μέσω εφαρμογών. Στόχος του ΕΚΤ είναι το API του SearchCulture.gr να αποτελέσει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τις δημιουργικές κοινότητες και τους προγραμματιστές της Ελλάδας (και όχι μόνο) για την ανάπτυξη νέων έξυπνων εφαρμογών και υπηρεσιών αξίας για την εκπαίδευση, τον πολιτιστικό τουρισμό και την επιχειρηματικότητα.

Η δεύτερη νέα λειτουργικότητα που προστέθηκε στο SearchCulture.gr αφορά τη δημοσίευση του περιεχομένου που συσσωρεύει, ως Διασυνδεδεμένα Δεδομένα (Linked Data). Τα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα είναι ένας από τους πυλώνες του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web), επίσης γνωστός ως Web of Data. Ο Σημασιολογικός Ιστός αφορά τη δημιουργία δεσμών μεταξύ συνόλων δεδομένων που είναι κατανοητά όχι μόνο από τον άνθρωπο, αλλά και από μηχανές, και τα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα παρέχουν τις βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία τέτοιων συνδέσεων.

Το SearchCulture.gr διαθέτει τα μεταδεδομένα των τεκμηρίων που συγκεντρώνει στο πρότυπο Europeana Data Model (EDM). Το EDM είναι ένα RDF (Resource Description Framework) μοντέλο που προτείνεται από τη Europeana για την αναπαράσταση μεταδεδομένων πολιτιστικού περιεχομένου. Τα μεταδεδομένα των τεκμηρίων του SearchCulture.gr διατηρούν σημασιολογικούς συνδέσμους σε άλλα δεδομένα - λεξιλόγια και θησαυρούς όρων - που διατίθενται επίσης ως Διασυvδεδεμένα Δεδομένα, χρησιμοποιώντας RDF συνδέσμους σε συγκεκριμένα γνωρίσματα του EDM μοντέλου. Κάποιοι σύνδεσμοι ορίστηκαν από τους ίδιους τους φορείς και περιλαμβάνονται στα πρωτότυπα μεταδεδομένα, ενώ κάποιοι άλλοι προστέθηκαν από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του σημασιολογικού εμπλουτισμού που εφαρμόζει στο περιεχόμενο που συσσωρεύει. Έτσι, τα περισσότερα τεκμήρια διατηρούν εγγενώς συνδέσμους στη βάση γεωγραφικών δεδομένων GeoNames.

Το ΕΚΤ εμπλούτισε τα τεκμήρια με συνδέσμους στο Λεξιλόγιο Τύπων που ανέπτυξε, το οποίο με την σειρά του παραπέμπει στον Θησαυρό για τις Τέχνες και την Αρχιτεκτονική (Art & Architecture Thesaurus) - AAT του Ιδρύματος Getty και στον σημασιολογικό θησαυρό DBpedia της Wikipedia. Επιπλέον, το ΕΚΤ εμπλούτισε τα μεταδεδομένα, με συνδέσμους στο Λεξιλόγιο Ελληνικών Ιστορικών Περιόδων που ανέπτυξε, το οποίο είναι διασυνδεδεμένο με τον θησαυρό DBpedia.

Το όφελος των Διασυνδεδεμένων Δεδομένων είναι στην ουσία η κατάργηση των φραγμών που υπάρχουν ανάμεσα σε πηγές, μορφότυπους και συστήματα και η διευκόλυνση επεκτάσεων και αναβαθμίσεων. Ως αποτέλεσμα, η ενσωμάτωση νέων δεδομένων και η περιήγηση σε σύνθετα δεδομένα γίνονται ευκολότερες και πολύ πιο αποτελεσματικές. Η κοινωφέλειά τους έγκειται στο ότι επιτρέπουν σε οργανισμούς να ενσωματώνουν το γνωσιακό τους κεφάλαιο μέσα σε μια δεξαμενή παγκόσμιας ανοικτής γνώσης ή και εμπορικά εξειδικευμένης τεχνογνωσίας, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο, την καινοτομία και τις σημασιολογικές τεχνολογίες.

Όσοι ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το Web API και τα Διασυνδεδεμένα Δεδομένα του SearchCulture.gr, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω της σχετικής Φόρμας, ώστε να αποκτήσουν API κλειδί.Οι

Οι δύο νέες υπηρεσίες Web API και Διασυνδεδεμένα Δεδομένα, διατίθενται και στους χρήστες του OpenArchives.gr, της μεγαλύτερης διαδικτυακής πύλης αναζήτησης και πλοήγησης σε έγκριτο ελληνικό επιστημονικό περιεχόμενο που παράγεται από φορείς έρευνας, επιστήμης και εκπαίδευσης. Στην πύλη αυτή, που αναπτύσσει το ΕΚΤ, διατίθενται περισσότερα από 720.000 ψηφιακά τεκμήρια σε επιστημονικό περιεχόμενο (Διδακτορικές Διατριβές, μεταπτυχιακές εργασίες, βιβλία, δημοσιευμένα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, τεκμήρια συνεδρίων, βιβλιοκρισίες, συνεντεύξεις και ηχογραφήσεις) που παράγεται από 61 φορείς έρευνας, επιστήμης και εκπαίδευσης (Πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ, επιστημονικές εταιρείες, βιβλιοθήκες, αρχεία, κ.ά.).