Προκηρύχθηκαν οι δράσεις Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα, 100 εκατ. ευρώ, για επενδύσεις στον τομέα των ΤΠΕ

ΟΙ δύο δράσεις Ψηφιακό Βήμα και Ψηφιακό Άλμα απευθύνονται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της ΕΕ και από εθνικούς πόρους.

Δύο νέες χρηματοδοτικές Δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Πρόκειται για τις Δράσεις "Ψηφιακό Βήμα" και "Ψηφιακό Άλμα" που αφορούν την υποστήριξη επιχειρήσεων όλων των κλάδων για στοχευμένες επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στο πλαίσιο της Δράσης “Ψηφιακό Βήμα” οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν επενδυτικά σχέδια από €5.000 ευρώ έως €50.000, ενώ στη Δράση “Ψηφιακό Άλμα” από €55.000 έως €400.000. Σημειώνεται ότι η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr και διαρκεί από 11.06.2018 μέχρι 17.09.2018.

Και οι δύο Δράσεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους και απευθύνονται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης: (α) έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017, και (β) διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που δεν συμπεριλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙV ΜΗ EΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΔ. Σημειώνεται ότι το ποσοστό επιδότησης και των δύο Δράσεων ανέρχεται στο 50% και καλύπτονται δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους (hosting, σύνδεση στο Διαδίκτυο, υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης, μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος κ.ά.).

Η νέα Δράση "Ψηφιακό Βήμα" στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και ο προϋπολογισμός της αγγίζει τα 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής και οι επιδοτούμενες δαπάνες είναι αναλυτικά διαθέσιμες στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων της Δράσης. Σημειώνεται ότι η Δράση "Ψηφιακό Βήμα" επιδοτεί το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Αντίστοιχα, η Δράση "Ψηφιακό Άλμα", της οποίας ο προϋπολογισμός ανέρχεται επίσης στα 50 εκατ. ευρώ, στοχεύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής και τις επιδοτούμενες δαπάνες, ανατρέξτε στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων της Δράσης "Ψηφιακό Άλμα".

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση χρηματοδότησης που θα συνοδεύεται και από έναν ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στη διεύθυνση: www.ependyseis.gr/mis. Οι νέοι χρήστες κατά την εγγραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) πρέπει να συμπληρώνουν το ΑΦΜ της επιχείρησης τους και στη συνέχεια επιλέγουν τη Δράση που τις αφορά.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης επικοινωνήστε με το Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, από τη Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8.00 π.μ. έως τις 5.00 μ.μ. (τηλέφωνο επικοινωνίας: 801 11 36 300, email: infoepan@mou.gr). Πληροφορίες παρέχονται επίσης στις ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr, www.espa.gr όπως και σε Σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & Περιφερειακών Μονάδων του ΕΦΕΠΑΕ http://www.efepae.gr.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ και ΕΠΑνΕΚ