Ξεκίνησε η τρίτη περίοδος υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Η δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ Κύκλος), πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ξεκίνησε η τρίτη περίοδος υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο της δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β' Κύκλος)  που αποσκοπεί στη χρηματοδότηση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι θέλουν να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το επιστημονικό τους αντικείμενο. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως τις 13/12/2017.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.
 
Η δράση σχεδιάστηκε από την Ειδική Γραμματεία Τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ & ΤΣ και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 80 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) και κατανέμεται ανά κατηγορία δικαιούχων.

Η πρώτη κατηγορία δικαιούχων είναι οι νέες επιχειρήσεις, ανέρχεται σε 60% του προϋπολογισμού και συμπεριλαμβάνει ανέργους, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτούς, πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης και υφιστάμενους επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρεία με ανέργους ή μισθωτούς.

Η δεύτερη κατηγορία δικαιούχων είναι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις, ανέρχεται σε 40% του προυπολογισμού και συμπεριλαμβάνει υφιστάμενους ατομικούς επιχειρηματίες και πιο συγκεκριμένα αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δραστηριοποιούνταν σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο και συναφή με την ειδικότητα τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ.

Όσον αφορά στα επιχειρηματικά σχέδια που ενισχύονται, αυτά είναι συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ  για έναν δικαιούχο, έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα 2 ατόμων και έως 50.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα 3 ατόμων και πάνω

Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε επενδυτικού σχεδίου.

Μετά το πέρας των δύο πρώτων περιόδων υποβολής (5.7.2017 - 9.8.2017 και 6.9.2017 - 11.10.2017), στις 8.11.2017 ξεκίνησε η τρίτη και τελευταία περίοδος υποβολής, η οποία λήγει στις 13/12/2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ξεκινήσουν, να επεξεργαστούν και να οριστικοποιήσουν νέο επενδυτικό σχέδιο ή να επεξεργαστούν αυτό που είχαν ξεκινήσει και δεν είχαν οριστικοποιήσει στις προηγούμενες περιόδους υποβολών.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη δράση παρέχονται στον ιστότοπο http://www.antagonistikotita.gr/ptyxioyxoi.

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη δράση μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε: 

  • στο Γραφείο Πληροφόρησης κοινού: Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα (Δευτέρα - Παρασκευή από τις 8.00 πµ έως τις 5.00 µµ)
  • στο τηλ. 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση) από τις 8.00 πµ έως τις 7.00 µµ
  • στην ιστοσελίδα http://www.antagonistikotita.gr/ptyxioyxoi
  • στην ιστοσελίδα www.espa.gr
  • στον ΕΦΑΠΑΕ (τηλ. 210 6985219, www.efepae.gr
  • στις σελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στα κοινωνικά δίκτυα: Facebook, Twitter, LinkedΙn, youtube

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr.

www.ekt.gr, με πληροφορίες από Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ