Πρόσκληση συμμετοχής στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2017

Η πρόσκληση συμμετοχής στα Βραβεία απευθύνεται σε εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές είτε σύμπραξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, από οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε. ή τις συνδεδεμένες στο πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) χώρες της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, της Σερβίας ή της Τουρκίας και σε όποιον έχει δημιουργήσει μια επιτυχημένη πρωτοβουλία που έδωσε ώθηση στην οικονομία είτε σε εθνικό, είτε σε περιφερειακό είτε σε τοπικό επίπεδο.

Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας εντοπίζουν και επιβραβεύουν τους πιο επιτυχημένους φορείς προώθησης των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, προβάλλουν τις βέλτιστες πολιτικές και πρακτικές επιχειρηματικότητας, ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την προστιθέμενη αξία της επιχειρηματικότητας και λειτουργούν ως πηγή ενθάρρυνσης και έμπνευσης για επίδοξους επιχειρηματίες.

Οι κατηγορίες Βραβείων είναι οι εξής:

  • Προώθηση της επιχειρηματικότητας: Επιβραβεύονται πρωτοβουλίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, οι οποίες προωθούν την επιχειρηματική αντίληψη, ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους και γυναίκες
  • Επένδυση στις επιχειρηματικές δεξιότητες: Επιβραβεύονται πρωτοβουλίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο που στοχεύουν στη βελτίωση των επιχειρηματικών και διαχειριστικών δεξιοτήτων
  • Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος: Επιβραβεύονται καινοτόμες πολιτικές σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο που προάγουν το ξεκίνημα και την ανάπτυξη επιχειρήσεων, απλοποιούν τη νομοθεσία και τις διοικητικές διαδικασίες για επιχειρήσεις και εφαρμόζουν την αρχή «Προτεραιότητα στις Μικρές Επιχειρήσεις» (Think Small First) προς όφελος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
  • Υποστήριξη στη διεθνοποίηση της επιχείρησης: Επιβραβεύονται οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο και ειδικά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ώστε να επωφεληθούν περισσότερο από τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι αγορές τόσο εντός όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Υποστήριξη της ανάπτυξης των πράσινων αγορών και της αποδοτικής χρήσης των πόρων: Επιβραβεύονται οι πολιτικές και οι πρωτοβουλίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο που υποστηρίζουν την πρόσβαση των ΜΜΕ στις πράσινες αγορές και βοηθούν στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων τους

Το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής μπορεί να προέρχεται από οποιαδήποτε κατηγορία και θα απονεμηθεί στη συμμετοχή που θα θεωρηθεί η πιο δημιουργική και ευρηματική πρωτοβουλία προώθησης της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη.

Η πρόσκληση συμμετοχής στα Βραβεία απευθύνεται σε εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές είτε σύμπραξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, από οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε. ή τις συνδεδεμένες στο πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) χώρες της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, της Σερβίας ή της Τουρκίας και σε όποιον έχει δημιουργήσει μια επιτυχημένη πρωτοβουλία που έδωσε ώθηση στην οικονομία είτε σε εθνικό, είτε σε περιφερειακό είτε σε τοπικό επίπεδο.

Υπάρχουν δύο στάδια επιλογής, ενώ μόνον οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν την αρχική διαδικασία επιλογής σε εθνικό επίπεδο θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στα Ευρωπαϊκά Βραβεία. Η κριτική επιτροπή που αποτελείται από εξέχουσες προσωπικότητες θα επιλέξει τους τελικούς νικητές, οι οποίοι θα ανακοινωθούν κατά την τελετή απονομής των βραβείων τον Νοέμβριο του 2017.

Πληροφορίες για τον τρόπο υποβολής των συμμετοχών στον Διαγωνισμό είναι διαθέσιμες εδώ