Πίνακας Κόστους Χρήσης Ηλεκτρονικού Αναγνωστηρίου

Υπηρεσίες Μονάδες Κόστος
Χρήση σταθμού εργασίας
  10.000 1, 24 €
  20.000 2, 48 €
  30.000 3, 72 €
Αυτόματη αφαίρεση μονάδων κατά τη χρήση των
σταθμών εργασίας
1 λεπτό της ώρας 20  
Κόστος καρτών Φωτοτυπικού
30 σελίδες   1,86 €
60 σελίδες   3,72 €
100 σελίδες   6,20 €
200 σελίδες   12,40 €