Δείκτες απόδοσης για την αξιολόγηση των Δικτύων Αριστείας προτείνει η Επιτροπή

01.11.2004

Οδηγό με δείκτες απόδοσης για την αξιολόγηση των Δικτύων Αριστείας δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο τη διαμόρφωση κοινών εργαλείων για όλους τους φορείς που συμμετέχουν στο 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Αφορμή για την πρωτοβουλία της Επιτροπής ήταν η έκθεση εμπειρογνωμόνων για τα νέα μέσα υλοποίησης του 6ου ΠΠ, η οποία αποκαλύπτει τη δυσαρέσκεια των Ευρωπαίων ερευνητών σχετικά με τον ορισμό και την εφαρμογή των Δικτύων Αριστείας και των Ολοκληρωμένων Έργων.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα Δίκτυα Αριστείας μπορεί να διαφέρουν στο περιεχόμενο ή τη δομή, έχουν όμως ως κοινό στόχο την αντιμετώπιση του κατακερματισμού των ερευνητικών δράσεων. Η διαμόρφωση κοινών δεικτών απόδοσης θα συμβάλουν στην αξιολόγηση των έργων, τόσο ως προς την επίτευξη του γενικού στόχου της βιώσιμης ολοκλήρωσης της επιστημοσύνης, όσο και ως προς την υλοποίηση των ενδιάμεσων στόχων του έργου.

Οι προτεινόμενοι δείκτες είναι επαληθεύσιμοι, ώστε ο έλεγχος της προόδου των έργων να γίνεται εύκολα σε ετήσια βάση. Αφορούν δε τόσο τους ποσοτικούς στόχους κάθε έργου, όπως για παράδειγμα τον αριθμό των ανταλλαγών προσωπικού μεταξύ των εταίρων του Δικτύου, όσο και τους ποιοτικούς στόχους, όπως η σύγκλιση των προγραμμάτων κατάρτισης, που ενδέχεται να απαιτούν εκτενέστερη ανάλυση.

Ο Οδηγός περιλαμβάνει παραδείγματα ενδιάμεσων και τελικών αποτελεσμάτων που προσδοκούνται από ένα Δίκτυο Αριστείας σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ των εταίρων του Δικτύου, την κοινή διαχείριση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, ανθρώπινων πόρων και κοινής γνώσης, τη διοίκηση του Δικτύου και τη διασφάλιση της συνέχειας του Δικτύου μετά το τέλος της χρηματοδότησης της Επιτροπής.

Ενδεικτικά αναφέρονται αποτελέσματα, όπως: γρήγορη και αποτελεσματική ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των εταίρων του Δικτύου, κοινή μεθοδολογία ταξινόμησης δεδομένων και κωδικοποίησης, κοινές βάσεις δεδομένων προσβάσιμες από όλους τους εταίρους του Δικτύου, προγράμματα κινητικότητας και κοινά προγράμματα κατάρτισης για το προσωπικό των συμμετεχόντων, εναρμονισμένες συνθήκες εργασίας, δίκαιη κατανομή των Δικαιωμάτων Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας που προκύπτουν από τα αποτελέσματα του έργου, διαμόρφωση κοινού νομικού πλαισίου για την εκπροσώπηση όλων των φορέων που συμμετέχουν στο Δίκτυο, αναζήτηση χρηματοδότησης από τρίτους φορείς, κ.λπ.