Νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το Πρόγραμμα Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδας - Βρετανίας

15.09.2004

Nέα πρόσκληση για την από κοινού υποβολή ερευνητικών προτάσεων από ελληνικούς και βρετανικούς φορείς ανακοίνωσαν πρόσφατα η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και το Βρετανικό Συμβούλιο. Η προκήρυξη αφορά το Πρόγραμμα Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδας - Βρετανίας 2005-2007, το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Ανταγωνιστικότητα' (Πράξη 4.3.6.1 'Διμερείς και Πολυμερείς Συνεργασίες ΕΤΑ').

Η πρόσκληση απευθύνεται σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Καλύπτει, δε, τους ακόλουθους επιστημονικούς τομείς:

  • Ηλεκτρονική επιστήμη και ηλεκτρονική διακυβέρνηση (e-science, e-governance): αυτόνομα δίκτυα , ευέλικτη υποδομή, τεχνικές ταχείας επεξεργασίας, τεχνολογίες grid, ασφάλεια
  • Διαστημική Έρευνα (Space): δορυφορικές τηλεπικοινωνίες: αντιμετώπιση ψηφιακού χάσματος, ηλεκτρονικά εξαρτήματα για δορυφόρους και νέα υλικά, λογισμικό για δορυφόρους.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων είναι η 15η Νοεμβρίου 2004.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από μεικτή επιτροπή, με βάση το επιστημονικό επίπεδο και την ερευνητική εμπειρία της ομάδας, την πρωτοτυπία και πληρότητα της πρότασης, τη μεθοδολογία, τη σκοπιμότητα της συνεργασίας με τη συγκεκριμένη χώρα και την επιστημονική ομάδα και τα παραδοτέα του έργου.

Η χρονική διάρκεια των έργων δεν θα υπερβαίνει τα δύο χρόνια. Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός των έργων, που θα χρηματοδοτηθούν από την ελληνική πλευρά, ανέρχεται στα 135.000 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τη χρηματοδότηση των έργων και οδηγίες για την υποβολή προτάσεων είναι διαθέσιμες στους δικτυακούς τόπους της ΓΓΕΤ και του Βρετανικού Συμβουλίου.